Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü kışlık yakacak alacak

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN 2023-2024 KIŞ SEZONU İHTİYACINA BİNAEN 4 (DÖRT) KALEM KIŞLIK ODUN, KÖMÜR VE KALORİFER YAKITI / FUEL-OİL (NO:4) MAL ALIMLARI İŞİ KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerinin 2023-2024 Kış Sezonu İhtiyacına Binaen 4 (Dört) Kalem Kışlık Odun, Kömür Ve Kalorifer Yakıtı / Fuel-Oil (No:4) Mal Alımları İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/955034

1-İdarenin
a) Adı : KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Fabrikalar Mah. Ağabey Pehlivanlı Bulv. No:9/İ 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 3182331229-1149 - 3182220708
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerinin 2023-2024 Kış Sezonu İhtiyacına Binaen 4 (Dört) Kalem Kışlık Odun, Kömür Ve Kalorifer Yakıtı / Fuel-Oil (No:4) Mal Alımları İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4(DÖRT) KALEM KIŞLIK ODUN,KÖMÜR VE KALORİFER YAKITI(FUEL-OİL NO:4)MAL ALIMI 1-KALORİFER KÖMÜRÜ KARPUZ (120 TON) 2-FINDIK KÖMÜR (26 TON) 3-ODUN (1 TON) 4-KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL NO:4) (30 TON)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Siparişlerin yazılı, faks yada telefonla bildirim yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde peyder pey olarak Müdürlüğümüze Bağlı ilgili Sağlık Tesislerine teslim edilecektir., Sözleşme 30.06.2024 tarihinde biter.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasına ile İş Başlar.30.06.2024 tarihinde iş biter.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.10.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Kömür için: Satış İzin Belgesi.
Kal-Yak için: Fueloil (kalyak) kalorifer yakıtına teklif verecek firmalar için Akaryakıt dağıtıcı firma olduğuna dair Bayilik Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01893435