Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü işçilik hizmeti alacak

2024 YILI İHTİYACINA BİNAEN, AMBULANSLARIN ARKA KABİN-ÜST DONANIMLARININ VE SİSTEMLERİNİN YEDEK PARÇA DAHİL PERİYODİK BAKIM ONARIMI İLE BUNLARA AİT İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ, KALİBRASYONLARININ YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2024 yılı İhtiyacına binaen, Ambulansların Arka Kabin-Üst Donanımlarının ve Sistemlerinin Yedek Parça Dahil Periyodik Bakım Onarımı ile Bunlara ait İşçilik Hizmeti Alımı işi, Kalibrasyonlarının Yapılması Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1143692

1-İdarenin
a) Adı : KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Fabrikalar Mah. Ağabey Pehlivanlı Bulv. No:9/İ 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 3182331229-1149 - 3182220708
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 yılı İhtiyacına binaen, Ambulansların Arka Kabin-Üst Donanımlarının ve Sistemlerinin Yedek Parça Dahil Periyodik Bakım Onarımı ile Bunlara ait İşçilik Hizmeti Alımı işi, Kalibrasyonlarının Yapılması Hizmeti Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kırıkkale İl sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Bağlı ,Sağlık Tesislerinde Hizmet veren Ambulansların 2024 yılı İhtiyacına binaen, Ambulansların Arka Kabin-Üst Donanımlarının ve Sistemlerinin Yedek Parça Dahil Periyodik Bakım Onarımı ile Bunlara ait İşçilik Hizmeti Alımı işi, Kalibrasyonlarının Yapılması Hizmeti Alımı İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırıkkale İl sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Bağlı , Sağlık Tesislerinde Hizmet veren Ambulansların 2024 yılı İhtiyacına binaen, Ambulansların Arka Kabin-Üst Donanımlarının ve Sistemlerinin Yedek Parça Dahil Periyodik Bakım Onarımı ile Bunlara ait İşçilik Hizmeti Alımı işi, Kalibrasyonlarının Yapılması Hizmeti Alımı İşi, teknik şartnamenin 4.9 maddesi çerçevesinde yapılacaktır .
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.11.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
Satış ve Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi, ayrıca teklif değerlendirme esnasında istenildiği takdirde İdareye sunulması gerekmektedir.
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi, ayrıca teklif değerlendirme esnasında istenildiği takdirde İdareye sunulması gerekmektedir.
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi, ayrıca teklif değerlendirme esnasında istenildiği takdirde İdareye sunulması gerekmektedir.
Satış Merkezi Yetki Belgesi Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi, ayrıca teklif değerlendirme esnasında istenildiği takdirde İdareye sunulması gerekmektedir.
TS 13703 ya da TS 12426 Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi, ayrıca teklif değerlendirme esnasında istenildiği takdirde İdareye sunulması gerekmektedir.
TS EN 1789 Tıbbi Araçlar ve Donanımları Kara yolu Ambulansları Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi, ayrıca teklif değerlendirme esnasında istenildiği takdirde İdareye sunulması gerekmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde Yapılan Her Türlü Ambulans Arka Kabin Bakım ve Onarımı Hizmeti Alımı İşi.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01922534