Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü bakım hizmeti alacak

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN 2023-2024 YILLARI İHTİYACINA BİNAEN 41 ( KIRK BİR ) KISIM PERİYODİK BAKIM ,ONARIM , TAMİRAT, TADİLAT ,HİZMET ALIMLARI İŞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin 2023-2024 Yılları İhtiyacına Binaen 41 ( Kırk bir ) Kısım Periyodik Bakım ,Onarım , Tamirat, Tadilat ,Hizmet Alımları İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1085561

1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Fabrikalar Mah. Ağabey Pehlivanlı Bulv. No:9/İ 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 3182331229-1149 - 3182220708
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin 2023-2024 Yılları İhtiyacına Binaen 41 ( Kırk bir ) Kısım Periyodik Bakım ,Onarım , Tamirat, Tadilat ,Hizmet Alımları İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 41 ( Kırk bir ) Kısım Periyodik Bakım ,Onarım , Tamirat, Tadilat ,Hizmet Alımları İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.11.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
ÜTS Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcı kaydı yeterlilik bilgi tablosunda beyan edilecektir.
9.kalem (Çevre Danışmanlık Hizmet Alımı) İçin:- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı “Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi”ne sahip olmalı ve yeterlilik bilgi tablosunda sunmalıdır.
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı “Çevre Yönetim Hizmeti Yeterlilik Belgesi”ne sahip çevre görevlilerinin/çevre mühendislerinin belgelerini yeterlilik bilgi tablosunda sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TEKLİF VEREN İSTEKLİLER: İlgili Kalemlerde Teknik şartnamede belirtilen ; TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacak, satın almaya sundukları TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin kapsamı teklif verdiği hizmetle alakalı olacaktır. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini yeterlilik bilgi tablosunda beyan edeceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
*.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kuruluşlarda gerçekleştilen her türlü tıbbi cihaz bakım ve onarım hizmeti benzer iş olarak değerlendirilecektir.
* Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş tek sözleşmeye dayalı her türlü bakım onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
9.Kalem İçin ; Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen her türlü çevre danışmanlık işleri veya ÇED Yönetimi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
10.Kalem İçin; Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Tehlikeli Atıkların Toplanması, Geri Kazanımı ve/veya Ara Depolanması, Bertaraf Edilmesi hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

21. kısım : Kamu veya Özel sektöre yapılan Dozimetri İzleme Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
*40.kısım için :Haşere İlaçlama ve Kemirici Vektörlerle Mücadele Hizmeti Alımı için, Kamu veya Özel Sektörde yapılmış Haşere İlaçlama/Kemirici Vektörlerle Mücadele Hizmeti alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01916047