Kırıkkale Belediyesi kedi ve köpek maması alacak

KIRIKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KEDİ VE KÖPEK MAMASI SATIN ALINACAKTIR

MAMA ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1261743

1-İdarenin
a) Adı : KIRIKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : YENİDOĞAN MAH BELEDİYE HİZMET BİNASI 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 3182242781 - 3182242781
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MAMA ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 25.000 KG YETİŞKİN KÖPEK MAMASI 910 KG YETİŞKİN KÖPEK MAMASI 500 KG YETİŞKİN KEDİ MAMASI 1000 ADET (400 GR'LIK) KONSERVE MAMA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KIRIKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ BAKIM EVİ/KIRIKKALE-KIRŞEHİR KARA YOLU 14.KM /KIRIKKALE
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzeme tesliminde ilgili malzemelerin nakliye ve teslim yerine indirme işi ve giderleri yükleniciye aittir. Malzemeler yüklenici firmadan değişik zaman ve miktarlarda duyulan ihtiyaç doğrultusunda Peyder Pey talep edilebilecektir. İstenilen Malzemelerin tamamı İşe Başlama tarihinden itibaren 20 Gün içerisinde eksiksiz olarak teslim edilecektir. İdarenin Talep ettiği Malzemeler firmaya bildirim tarihten itibaren 3 Gün içerisinde teslim edilecektir.. Malzemeler Teslim Edilmeden En Az 1(Bir) Gün Önce İdaremizden Randevu Alınarak mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) İlgili Personelin Uygun Gördüğü Yere Teslimat, İndirme Ve Yerleştirme Yapılacaktır. İndirme Ve Yerleştirme İşlemi Sırasında Malzemelerle Birlikte Firma Yetkilisi Hazır Bulunacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 gün içerisinde işe başlanacak


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.12.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırıkkale Belediyesi 3. kat Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi Toplantı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler teklif ettikleri kuru ve konserve mamalara ait T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış, Kedi-Köpek Maması üreten yem işletmesi İşletme Onay Belgesini yeterlilik tablosunda beyan edeceklerdir.
İsteklilerin teklif ettikleri mamalar ithal ise T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış yem ithalatçıları işletme kayıt belgesiyle birlikte söz konusu mamalara ait Veteriner Giriş Belgesini (VGB) yeterlilik tablosunda beyan edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İsteklinin Alım Konusu Malı Teklif Etmeye Yetkisinin Bulunup Bulunmadığını Belgelendirmesi Gerekir Bu Çerçevede İstekli Aşağıdaki Bentlerde Yer Alan Belgelerden Kendi Durumuna Uygun Olan Belge Veya Belgeleri Sunabilir:
İstekli Yetkili Satıcı Veya Yetkili Temsilci İse Yetkili Satıcı Veya Yetkili Temsilci olduğunu Gösteren Belge Veya Belgeler.
İstekli Türkiye'de Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteriyor İse Yukarıdaki Belgelerden Biriyle Birlikte Sunduğu Serbest Bölge Faaliyet Belgesi.
İş Ortaklığında Ortaklardan Birinin Teklif Edilen Mala Veya Mallara İlişkin İmalatçı Veya Yetkili Satıcı Veya Yetkili Temsilci Olduğunu Gösteren Belge Veya Belgelerden birini Sunması Yeterlidir.
İsteklinin İmalatçı Olduğunu Gösteren Belge Veya Belgeler Şunlardır;
Aday Veya İstekli Adına Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
Aday Veya İsteklinin Üyesi Olduğu Meslek Odası Tarafından Aday Veya İstekli Adına Düzenlenen Kapasite Raporu.
Aday Ve İsteklinin Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Tarafından Aday Veya İstekli Adına Düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.
Aday Veya İsteklinin Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Tarafından Aday Veya İstekli Adına Düzenlenmiş Ve Teklif Ettiği Mala İlişkin Yerli Malı Belgesi.
Aday Veya İsteklinin Alım Konusu Malı Ürettiğine İlişkin Olarak İlgili Mevzuat Uyarınca Yetkili Kurum Veya Kuruluşlarca Düzenlenen Aday Veya İsteklinin Üretici Veya İmalatçı Olduğunu Gösteren Belge Veya Belgeler
Aday Veya İsteklinin Mama vb. Mlz, Üreticisinin Veya İmalatçısının Yetkili Satıcısının Yetkili Temsilcisi Olması Durumunda Aday Veya İstekli Adına Düzenlenen Yetkili Satıcıya Ait Alım Konusu Mama vb. Malzemesi Satışı İle İlgili Yetkili Temsilci Belgesi İle Yetkili Satıcının İmalatçısına Ait Yetkili Satıcı Belgesini Veya Belgelerini Teklifleri İle Birlikte Vereceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Alımı yapılması planlanan söz konusu mal ve malzemeler için;
Belediyemiz Sokak Hayvanları için idaremiz tarafından standart olarak kullandığımız malzeme örnekleri depomuzda mevcut olup;söz konusu malzemelere teklif vermek isteyen istekli firmalar idaremize müracaat ederek depomuzda idaremiz tarafından sürekli kullanılan malzemelerin numunesini görerek teklif vermesi gerekmektedir.
İstekli firma idaremize müracaat etmesi halinde numune görüldü belgesi düzenlenecektir.
İdaremiz tarafından düzenlenen numune görüldü belgesi tarih ve sayısı yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecek eğer numune görüldü belgesi sunmayan istekli firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır
a-İhale sonrasında idaremizce yapılan teklif değerlendirme, yeterlik bilgilerinin kontrolü ve teyidinden sonra; teklifi uygun olan Ekonomik Açıdan en Avantajlı Birinci ve İkinci firmalardan , ihale tarih ve saatinden sonra EKAP üzerinden tebligat ile numunelerin teslim tarihi ve saati ile teslim yerini isteklilere bildirecektir. İdari şartnamenin 36.1. ve 36.1.1. maddeleri doğrultusunda; idari şartnamede belirtilen numunelerin teslim edebilmeleri için tebligat tarihini izleyen günden itibaren, 3 (Üç) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilecektir. İdareye teslim edilecek numunelerin, teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan numunelere ait isteklilerin teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır. idaremizin yazılı talebinde belirlenen tarihe kadar, Teknik Şartnamede belirtilen tüm ürünler için kuru mamalar (a) 15 kg'lık, (b) 14 kg'lık paketler halinde yaş mamalar 400 gr'lık konserve kutusu halinde numune olarak göndereceklerdir.
b- (a) bendinde istenilen numuneler belirtilen ölçülerde numune teslimi yapılacaktır uygun olmayanlar kabul edilmeyecektir.
c-Numune ve /veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak Geçici teminatları gelir kaydedilir.
d-Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile elden veya posta veya kargo yolu ile teslim edilecektir.
İhale uhdesinde kalmayan istekli firma idaremize sunmuş olduğu numuneleri, itiraz süresinin bitmesini müteakip 10 gün içerisinde teslim alması gerekmektedir. Aksi halde doğacak sonuçlardan idaremiz sorumlu olmayacaktır. İsteklilerin uhdesinde kalan söz konusu işe ait numuneleri, ürün teslimatlarında muayene komisyonunun değerlendirmesine esas olmak üzere Veteriner İşleri Müdürlüğünden kalacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01933032