KIRIKKALE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KIRIKKALE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi                                                        ...

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi                                                         : 14 Yasal Kapsam                                                   : 13 b/2 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet               : 2. Adım 94.751,00 - 189.511,00   AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR KIRIKKALE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   50000 LİTRE MOTORİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                     : 2014/85357 1-İdarenin a) Adresi                                                            : GÜNDOĞDU YEŞİLÖZ 41 71400 GÜNDOĞDU                                                                                     KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE b) Telefon ve faks numarası                      : 318 280 14 43 - 318 280 14 44 c) Elektronik Posta Adresi                          : krst70@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı                          : 50.000.Lt Mazot Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta                                                                                              yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                                                 şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri                                                  : Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri                                                                                                                           Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonu. c) Teslim tarihi                                                : Sözleşmeye müteakiben periyotlar halinde                                                                                                 teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                              : Yenidoğan Mah. Zafer Cad. Belediye Sok. Belediye                                                                                  İş Merkezi 3 Kat İhale Odası KIRIKKALE b) Tarihi ve saati                                             : 08.08.2014 - 15:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: BAYİLİK LİSANSI VE EPDK TARAFINDAN VERİLEN DAĞITICI LİSANSI BULUNAN DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN BİRİYLE YAPMIŞ OLDUĞU BAYİLİK BELGESİ VE İHALE KONUSU AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN TSE UYGUNLUK BELGESİ 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. İstekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil belgesi İstekli adına düzenlenmiş Kapasite Raporu 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN TSE UYGUNLUK BELGESİ 4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: EPDK ONAYLI YETKİLİ BAYİ BELGESİ 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yenidoğan Mah. Zafer Cad. Belediye Sok. Belediye İş Merkezi Kat 3 İhale Birimii KIRIKKALE adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenidoğan Mah. Zafer Cad. Belediye Sok. Belediye İş Merkezi 3 Kat İhale Birimi KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın No: 523

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.