İşte AK Parti'nin dört bakan hakkında verdiği Meclis soruşturma önergesi

İşte AK Parti'nin dört bakan hakkında verdiği Meclis soruşturma önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun 82. Birleşimi saat 15.00'te yoklama yapılarak açıldı. Birleşimi TBMM Başkanvekili Şükran Güldal...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun 82. Birleşimi saat 15.00'te yoklama yapılarak açıldı. Birleşimi TBMM Başkanvekili Şükran Güldal Mumcu yönetti.

TBMM Başkanvekili Mumcu, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Genel Kurul'da, daha önce verilen ancak AK Parti tarafından geri çekildikten sonra tekrar hazırlanan eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki soruşturma önergelerini okutturdu. AK Parti'nin eski dört bakan hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği Meclis soruşturması önergesi şöyle: "Anayasa'nın 2'nci maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuk güvenliğini sağlayan, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir. (AYMK., E. 2006/23, K. 2010/27, T. 4/2/2010; AYMK., E. 2008/105, K. 2010/123, T. 30/12/2010; AYMK., E. 2006/23, K. 2010/27, T. 4/2/2010; AYMK., E. 2006/65, K. 2009/114, T. 23/7/2009) Hak arama hürriyetini düzenleyen Anayasa'nın 36'ncı maddesinin birinci fıkrasında, 'Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.' denilerek yargı mercilerine davacı ve davalı olarak başvurabilme ve bunun doğal sonucu olarak da iddia, savunma, adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır. (AYMK., E. 2008/102, K. 2010/14, T. 21/1/2010) Anayasa'nın 38'inci maddesine göre ise 'Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.' Buna göre, her türlü suçun sanıkları, başta 38'inci madde olmak üzere, Anayasa ve yasaların korumasında olan, suçsuzluk varsayımından yararlanması gereken kişilerdir. Ceza hukukunun temel ilkelerinden olan suçsuzluk karinesi, hakkında suç isnadı bulunan bir kişinin, adil bir yargılama sonunda suçlu olduğuna dair kesin hüküm tesis edilene kadar masum sayılması gerektiğini ifade etmekte ve hukuk devleti ilkesinin de bir gereğini oluşturmaktadır. Şu hâlde, yüklenen suç ne olursa olsun, tüm sanıkların suçsuzluk karinesinden yararlanması ve kendini savunabilmesi için her türlü olanağın sağlanması gerekir. (AYMK., E. 2007/68, K.2010/2, T. 14/1/2010; AYMK., E. 1991/18, K. 1992/20, T. 31/3/1992) Öte yandan, Anayasa'nın 98'inci maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları arasında sayılan ve Başbakan veya bakanlar hakkında bu görevleri sırasında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili Meclis soruşturması açılmasına dair usul ve esaslar yine Anayasa'nın 100'üncü maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 107 ile 113'üncü maddeleri arasında düzenlenmiştir. TBMM İçtüzüğü'nün 107'nci maddesine göre 'Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile istenebilir. Bu önergede Bakanlar Kurulu'nun genel siyasetinden veya bakanlıkların görevleriyle ilgili işlerden dolayı hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın cezai sorumluluğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında işlendiğinden bahsedilmesi, hangi fiillerinin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunun gerekçe gösterilmek ve maddesi de yazılmak suretiyle belirtilmesi zorunludur. Bu bağlamda; 17 Aralık 2013 ve 25 Aralık 2013 gününden itibaren medyaya ve kamuoyuna yansıdığı üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosunun 2012/120.653 no.lu soruşturma dosyası ile hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek, resmî belgede sahtecilik, kaçakçılık, rüşvet alıp vermek ve benzeri suçları işlediği iddia edilen şüpheli Rıza Sarraf ve bu suçlarla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kısım şahıslar 17 Aralık 2013 günü gözaltına alınmış, haklarındaki soruşturma hâlen devam etmektedir. İddia edilen bu eylemlerin işlendiği tarih itibarıyla, Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı olarak görev yapan Mardin Milletvekili Muammer Güler ve Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yapan İstanbul Milletvekili Egemen Bağış hakkında, bakanlık görevini yürüttükleri sırada şüpheli Rıza Sarraf ile bir suç ilişkisine girdiklerine dair iddialar kamuoyu gündeminde yer almıştır. Yine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında 25 Aralık 2013 günü 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, resmî belgede sahtecilik' iddialarıyla gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu bazı şüphelilerle iddia edilen suçların işlendiği tarih itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar'ın Bakanlık görevini yürüttüğü sırada bu eylemlerin bilgisi dâhilinde olduğu iddia edilmektedir. Bu kapsamda; 1) Ekonomi eski Bakanı Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan hakkında: Rıza Sarraf'tan sağlanan, miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında; a) Bu şahsın İran'a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağladığı, b) Gana'dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek, altının Dubai'ye çıkışını sağlamaya çalıştığı iddia edilmektedir. Yukarıda sayılan ve eski Ekonomi Bakanı Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan tarafından işlendiği iddia edilen eylemler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, 5237 sayılı TCK'nın 204'üncü (Resmî belgede sahtecilik) ve 252'nci (Rüşvet) maddelerine tekabül ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır. 2) Eski İçişleri Bakanı Mardin Milletvekili Muammer Güler hakkında: Rıza Sarraf'tan sağlanan, miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında; a) Bu şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği ve adı geçen şahıs için koruma polisi görevlendirdiği, b) Bu şahısla birlikte gözaltına alınan bazı şüphelilerin ve yakınlarının yasaya aykırı olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığına geçirilmesini sağladığı, c) Bu şahısla ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması için talimat verdiği, d) Bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimde bulunduğu iddia edilmektedir. Yukarıda sayılan ve eski İçişleri Bakanı Mardin Milletvekili Muammer Güler tarafından işlendiği iddia edilen eylemler, 5237 sayılı TCK'nın 204'üncü (Resmi belgede sahtecilik), 255'inci (Nüfuz ticareti), 252'inci (Rüşvet) ve 285'inci (Gizliliğin ihlali) maddelerine tekabül ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır. 3) Eski Avrupa Birliği Bakanı İstanbul Milletvekili Egemen Bağış hakkında: Rıza Sarraf'tan sağlanan, miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında; a) Bu şahsın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alınması işleri için aracılık ettiği, b) Bu şahısla ilgili bir soruşturma olup olmadığı yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarda araştırılma yapılmasını sağladığı, c) Bu şahsın faaliyetiyle ilgili olarak basında haber yapılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduğu iddia edilmektedir. Yukarıda sayılan ve eski Avrupa Birliği Bakanı İstanbul Milletvekili Egemen Bağış tarafından işlendiği iddia edilen eylemler, 5237 sayılı TCK'nın 255'inci (Nüfuz ticareti) ve 252'nci (Rüşvet) maddelerine tekabül ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır. 4) Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar hakkında: Bir suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı menfaatler karşılığında; a) Kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylattıkları, b) İmar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimlerden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları iddia edilmektedir. Bu eylemlerin bir kısmının eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar'ın görevde olduğu sırada ve onun bilgisi doğrultusunda gerçekleştirildiği; ayrıca bu Bakanlıktan iş alan bazı şirketlerin yemek işlerinin yakınlarının ortağı olduğu şirketlere verilmesi için tavassut ettiği iddia edilmektedir. Yukarıda sayılan ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar tarafından işlendiği iddia edilen eylemler, 5237 sayılı TCK'nın 255'inci (Nüfuz ticareti) ve 251'inci (Görevi kötüye kullanma) maddelerine tekabül ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca adı geçen bakanlar, TBMM Başkanlığına verdikleri 19/3/2014 tarihli dilekçeleri ile de kendileri hakkındaki iddiaların hesap verme sorumluluğunun bir gereği olarak bir soruşturma komisyonu kurularak araştırılmasını talep etmişlerdir. Yukarıda belirtilen gerekçelerle; Eski Ekonomi Bakanı Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan, eski İçişleri Bakanı Mardin Milletvekili Muammer Güler, eski Avrupa Birliği Bakanı İstanbul Milletvekili Egemen Bağış ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar hakkında, bakanlık görevini yürüttükleri sırada ve görevleriyle ilgili işlerden dolayı işlendiği iddia edilen ve cezai sorumluluğu gerektiren eylemlerinin soruşturularak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için, Anayasa'nın 100'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 107'nci maddeleri gereğince Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz."

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.