Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çay ocağı kiraya verecek

T.C.
KIRIKKALE VALİLİĞİ
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDA BULUNAN ÇAY OCAĞININ KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI

1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 145 M2’lik kısmı belirtilen amaçta kullanılmak üzere 3 yıl süre ile (01.10.2023-30.09.2026 tarihleri arası) kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
2- İhale Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhaleye katılacak isteklilerin;

  1. Geçici Teminat Bedelini Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. Kale Şubesi TR 66 0001 0015 8788 2538 2250 02 İban hesabına yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.
  2. Gerçek Kişilerin; yasal yerleşim yeri belgesi, (İkametgâh ilmühaberi ) ile nüfus kayıt örneği veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi, istekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen sözleşme örneği ve isteklinin imza beyannamesi veya imza sirküsü.
  3. Tüzel kişilerin; idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya da benzeri mesleki kuruluştan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekâletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğini ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekir.

4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri dosyayı ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekir.
5- Kiralama ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaf olup, ihale bedelinden yasal oranda Damga Vergisi tahsil edilecektir.
6-İhale Bedeli peşin ödenebileceği gibi, aylık dönemler haline taksitle de ödenebilir.
7- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satın Alma Biriminden 200,00 TL karşılığında satın alınabilecektir.

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

Mahalle Mevkii/ Sokağı Vasfi Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (M2) Kiraya Verilecek Yerin Yüzölçümü Hazine Payı Fiili Durumu Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
Kırıkkale Merkez Başpınar Mevkii Çay Ocağı - 1814 10 50.252,00 m2 145 m2 Tam 33.000,00TL
(YILLIK)
3.000,00 TL 29.08.2023 10:00
AÇIKLAMA; Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde bulunan 145 m2’lik alan 3 yıl süreyle kiralama ihalesi yapılacaktır.


#ilangovtr BASIN NO: ILN01874181