Delice ceza infaz kurumu araç kiralayacak

DELİCE KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZAİNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
ŞOFÖRSÜZ PANELVAN ARAÇ KİRALAMA İŞİ

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/155316
1-İdarenin
a)Adı:DELİCE KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜDİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLETUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
b)Adresi:KARABEKİR 1 54 71000 DELİCE/KIRIKKALE
c)Telefon ve faks numarası:3186185110 - 3186185191
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a)Adı: ŞOFÖRSÜZ PANELVAN ARAÇ KİRALAMA İŞİ
b)Niteliği, türü ve miktarı:1 ADET PANELVAN ARAÇ 1 YILLIK (365 GÜN) 17 METREKÜP
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamede nulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: DELİCE KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ,KIRIKKALE İL SINIRLARI, İDARENİN UYGUN GÖRMESİ DURUMUNDA İLDIŞI GÖREVLERDE KULLANILACAKTIR.
ç)Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi:01.03.2024
işin bitiş tarihi:28.02.2025
d)İşe başlama tarihi:01.03.2024
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati:19.02.2024 - 10:30
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DELİCE KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜTOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih vesaatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi :Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981294