RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

PERSONEL TAŞİMA HİZMET ALIMI

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE KIRIKKALE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI hizmet alimi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/663438

1-İdarenin

a) Adresi: Fabrikalar Mahallesi Çelik Caddesi No:9 71330 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası: 3182242892 - 3182242891

c) Elektronik Posta Adresi: mkecelik@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 2112 SEFERLİK PERSONEL TAŞİMA HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: MKEK AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI İHALE SALONU

c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 2(iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: MKEK AĞİR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

b) Tarihi ve saati: 25.12.2017-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler île yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması haiinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere aiî listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.2. Ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iiişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MKE SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dökümanını almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 30 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Türkiye İş Bankası Kırıkkale Merkez Şubesi IBAN NO: TR350006400000142500001863 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüze! kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurulanın yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihînden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKEK AĞİR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ HABERLEŞME ARŞİV SERVİS! adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan topiam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BSN:13215