RESMİ İLAN

resmi ilan

KIRIKKALE

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

2018 YILI 6 (ALTI) KALEM MEDİKAL GAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır;

İhale Kayıt Numarası: 2017/644276

1-İdarenin

a) Adresi: BAGLARBASI MAH. LOKMAN HEKİM CAD. YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ KARŞISI 71200 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası: 3182151261-3182151285 - 3182151286

c) Elektronik Posta Adresi: kirikkale.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 6 KALEM GAZ ALIMI (MAL ALIMI)

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Bağlı Sağlık Tesisleri

c) Teslim tarihi: İşin başlama tarihi iş 01/01/2018 tarihinde başlar. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, kesin siparişin yükleniciye tebliğinden itibaren 15 gün içinde mal teslimi yapılacaktır. Alım 31/12/2018 tarihine kadar pey der pey alım şeklinde devam edecektir. İş 01/01/2018 başlar ve 31/12/2018 iş biter

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI (ESKİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİK BİNASI) SATIN ALMA 2.KAT 113 NOLU ODA

b) Tarihi ve saati: 26.12.2017 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli, üretici ise Medikal Gaz üretim,Dolum,Depoiama,Dağrtrm İle İlgili mevzuat gereğince Sağlık Bakanlığı ve /veya il Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Medikal Gaz üretim,Dolum,Depolama,Dağıtım İzin Belgelerinin tamamı, istekli üretici değil bayi ise yetkili satıcı belgesinin yanı sıra İlgili mevzuat gereğince il Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen medikal gaz depolama dağıtım Belgesi ve Bayisi bulunduğu firmanının Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal amaçlı gaz üretme ve gaz dolum izin ve Mesul Müdürlük belgesini ihale teklif zarfı içerisinde sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir .Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI (ESKİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ) SATIN ALMA 2.KAT 113 NOLU ODA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI (ESKİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİK BİNASI) SATIN ALMA 2.KAT 113 NOLU ODA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kaiem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

SIRA NO                 MALZEME ADI/ETKEN MADDE ADI                                                  MİKTARI                 CİNSİ

1                             ENDOSKOPİK KARBONDİOKSİT GAZI %99 SAFLIK                         750                         Litre

2                             OKSİJEN GAZI (TÜPE DOLAN)                                                           2.000                Metreküp

3                             OKSİJEN GAZI SIVILAŞTIRILMIŞ LİKİT                                200.000                 Kilogram

4                             TIBBİ GAZ SIVILAŞTIRILMIŞ NİTROJEN (N2) %99,99 SAFLIK       300           Kilogram

5                             AZOT PROTOKSİT GAZI                                                                      2.000          Kilogram

6                             KURU HAVA                                                                                        20                  Metreküp

BSN: 12969