1. HABERLER

  2. RESMİ İLAN

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

A+A-

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKF HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜTİCARET MÜDÜRLÜĞÜ MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Kırıkkale Hurda Müdürlüğü Kantar ve OTA Önü Yolların Tamirat ve Tadilat İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu (hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2019/512225 1-İdarenin a) Adresi : Hipodrom Cad. No:113 06330 YENİMAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : 3123840307 - 3123840236 c) Elektronik Posta Adresi : tlcaret.hurda@mkek.gov.tr ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-ihale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 komple (2300 m2) MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Kırıkkale Hurda Müdürlüğü Kantar ve ÖTA Önü Yolların Tamirat ve Tadilat İsleri olup yapım işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alen ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE HURDA MÜDÜRLÜĞÜ Fabrikalar Mahallesi Hurdalık Caddesi No:49-51 KIRIKKALE c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3-İhalenin a) Yapılacağı yer : MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:113 Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : 31.10.2019 -11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gös-eren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.Sihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptın lamaz. 4.1.6 TOzef kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ ticaret odasr bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe İlişkin belgeler va bu belgelerin taşıması gereken kriterler; idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve ou belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. iş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek İşler: İhale konusu işin mevcut beton yolların tamirat ve tadilat olması nedeniyle YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞI'nde yer alan Bili grubu veya Bili grubundaki işlerin onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer ise denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.1 İhulay» ttlr.lrf vartcsk olanlırın ihale dokümanını RYA9 öıorindon o imıa kullanarak indirmolori zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Şefliği Hipodrom Caddesi No:113 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü beoel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, isin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.îğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 3S inci maddesine göre açıklama İstenecektir. Basın No: 11453

Bu haber toplam 633 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.