1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

A+A-
İSALE,KANALİZASYON,YAĞMUR SUYU,YOL İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BALIŞEYH BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İÇMESUYU İSHALE VE ŞEBEKE HATTI,YAĞMURSUYU KOLLEKTÖR HATLARI,BETON YOL,KİLİTLİ PARKE TAŞI YOL,TRETUVAR VE MUHTELİFİNŞAAT YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/426427
1-İdarenin
a) Adresi : YENİMAHALLE SAMSUN CADDESİ 27/1 71520 BALIŞEYH/KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 3187137025 - 3187137180
c) Elektronik Posta Adresi : belediye@baliseyh.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

İÇMESUYU İSHALE VE ŞEBEKE HATTI,YAĞMURSUYU KOLLEKTÖR HATLARI,BETON YOL,KİLİTLİ PARKE TAŞI YOL,TRETUVAR VE MUHTELİFİNŞAAT YAPIM İŞİ TOPLAM 64 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : KIRIKKALE İLİ BALIŞEYH İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 450 (dört yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SAMSUN CADDESİ 71520 BALIŞEYH KIRIKKALE
b) Tarihi ve saati : 30.09.2019 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A IV 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A .Değerlendirme İsteklinin “Teklif Fiyatı” İle “Kalite Ve Teknik Değer Nitelik ”Üzerinden Alacağı Puanlar Toplanmak Suretiyle Yapılacaktır.

 

A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI

Teklif fiyatı puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 30 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 30) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

Birim fiyat teklif cetvelinde Aşağıdaki tabloda gösterilmiş olan  sıradaki iş kalemlerine verilen puan üzerinden değerlendirilecek olup, toplamda 70 puandır.İş kalemlerinin her birinin puanı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %125 aralığında (%85 ve %125 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %85 - %125 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

POZ NO      İMALATIN CİNSİ                                                                                                                                  PUAN

1                Ø 90 Mm  PN10  PE100 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi ( Kazıdan çıkan malzeme ile dolgu )         2

2                Ø 110 Mm  PN10  PE100 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi ( Kazıdan çıkan malzeme ile dolgu )       1,6

3                Ø 160 Mm  PN10  PE100 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi ( Kazıdan çıkan malzeme ile dolgu )       1,6

4                Ø 200 Mm  PN10  PE100 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi ( Kazıdan çıkan malzeme ile dolgu )       1,6

5                Ø 250 Mm  PN10  PE100 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi ( Kazıdan çıkan malzeme ile dolgu )        1,6

6                Q80 Yer Üstü Yangın Hidrantı Takılması                                                                                                 1,6

7                İçme suyu  abone bağlantısı  yapılması                                                                                                  1,6

8                Tretuvara çekmeli tip tahliye                                                                                                                    1,5

9                Vantuz şebekeler için                                                                                                                               1,5

10              500 M3 prizmatik su deposu                                                                                                                    1,7

11              Sayısal işletme projesi  yapılması                                                                                                            1,6

12              Izgara Bacası İmalatının Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)                                    2

13             Ø150 mm İç Çapında 500 Dozlu Entegre Contalı Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru İle Yağmursuyu

IZGARA BAĞLANTISI Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)                                            1,8

14              Q 300 mm İç Çapında 500 Dozlu Entegte Contalı Buhar Kürlü(muflu)Beton Boru ile Yağmursuyu

Şebeke Hattı Yapılması(Hendek Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme ile)                                                                   1,8

15              Q 400 mm İç Çapında 500 Dozlu Entegte Contalı Buhar Kürlü(muflu)Beton Boru ile Yağmursuyu Şebeke

Hattı Yapılması(Hendek Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme ile)                                                                                 2,2

16              Q 500 mm İç Çapında 500 Dozlu Entegte Contalı Buhar Kürlü(muflu)Beton Boru ile Yağmursuyu

Şebeke Hattı Yapılması(Hendek Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme ile)                                                                    2

17              Q 600 mm İç Çapında 500 Dozlu Entegte Contalı Buhar Kürlü(muflu)Beton Boru ile Yağmursuyu Şebeke

Hattı Yapılması(Hendek Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme ile)                                                                                 2,2

18              Q 800 mm İç Çapında 500 Dozlu Entegte Contalı Buhar Kürlü(muflu)Beton Boru ile Yağmursuyu

Şebeke Hattı Yapılması(Hendek Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme ile)                                                                    2

19              Q 1000 mm İç Çapında 500 Dozlu Entegte Contalı Buhar Kürlü(muflu)Beton Boru ile Yağmursuyu

Şebeke Hattı Yapılması(Hendek Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme ile)                                                                    2,2

20              Çıkış Çapı Q 300 mm olan Buhar kürlü Prefabrik   500 Dozlu Muayene Bacası İmalatının Yapılması

(Temel dolğusu stabilize malzeme ile)                                                                                                                        1,5

21              Çıkış Çapı Q 400 mm olan Buhar kürlü Prefabrik   500 Dozlu Muayene Bacası İmalatının Yapılması

(Temel dolğusu stabilize malzeme ile)                                                                                                                        1,9

22              Çıkış Çapı Q 500 mm olan Buhar kürlü Prefabrik   500 Dozlu Muayene Bacası İmalatının Yapılması

(Temel dolğusu stabilize malzeme ile)                                                                                                                        1,8

23             Çıkış Çapı Q 600 mm olan Buhar kürlü Prefabrik   500 Dozlu Muayene Bacası İmalatının Yapılması

(Temel dolğusu stabilize malzeme ile)                                                                                                                        1,7

24             Çıkış Çapı Q 800 mm olan Buhar kürlü Prefabrik   500 Dozlu Muayene Bacası İmalatının Yapılması

(Temel dolğusu stabilize malzeme ile)                                                                                                                        1,5

25             Çıkış Çapı Q 1000 mm olan Buhar kürlü Prefabrik   500 Dozlu Muayene Bacası İmalatının Yapılması

(Temel dolğusu stabilize malzeme ile)                                                                                                                        1,6

28              32Mm'Ye Kadar Kırmataş Temin Edilerek,Makine İle Serme,Sulama Ve Sıkıştırma Yapılması               1,7

29              63Mm'Ye Kadar Kırmataş Temin Edilerek, Makine İle Serme, Sulama Ve Sıkıştırma Yapılması             1,7

30              4 Cm Kalınlıkta Şap Yapılması                                                                                                                 1,5

31              Plentmiks Temel Tabakası Yapılması                                                                                                        1,8

32              Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım

sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)                                                                                                              1,5

33               Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım

sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)                                                                       1,5

34               Beton Santralinde Üretilen Veya Satın Alınan Ve Beton Pompasıyla Basılan, C 25/30 Basınç

Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil)                                                                                            1,5

42               75 X 30 X 15 Cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Döşenmesi (Pahlı, Her Renk)  1,5

44               30 X 10 X Serbestboy Cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Oluk Taşı Döşenmesi ( Her Renk) 1,5

45               6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) 1,7

46               8 Cm Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplaması Yapılması (Her Ebat, Renk Ve Desende) 2

47               0,15 mt Kalınlıkta Beton Kaplama(Beton Yol)Yapılması(A=250m3/Gün kapasiteli;Kırmataş;350 doz)                   2

51               Nervürlü Çelik Hasırın Yerine Konulması1,500-3,000 Kg/M2 (3,000 Kg/M2 Dahil)      1,5

52               Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması            1,5

53               Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması              1,5

64               Kilit Parke Nakli            1,5

                   TOPLAM PUAN             70

 

Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanı(KTDNP),her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3..DEĞERLENDİRME PUANLAMASI

Değerlendirme puanı(DP),teklif fiyat puanı ile Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanının(DP=TFP+KTDNP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirme Puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.

Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden,Fiyatı daha düşük olan istekli,ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.

KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK  (KTDNP) PUANLAMA Hesabında alt ve üst oranlar,virgülden sonra 4 (dört) hane dikkate alınacaktır.

Örnek; 0,12560-0,12561-0,12562-0,12563-0,12564 sayıları  0,1256 olarak uygulama yapılacaktır,

 Örnek; 0,12565-0,12566-0,12567-0,12568-0,12569 sayıları  0,1257 olarak  uygulama yapılacaktır.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BALIŞEYH BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

BSN:10130

Bu haber toplam 868 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.