1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIRDELİCE BELEDİYESİ İSKAN VE TOPLUMREFAHI HİZMETLERİ

A+A-

DELİCE BELEDİYESİ SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifl er
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/336102
1-İdarenin
a) Adı : DELİCE BELEDİYESİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
b) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 10 71700 DELİCE/KIRIKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 3186185004 - 3186185807
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : DELİCE BELEDİYESİ SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 25x40 mt futbol sahası, 1 adet 9 x 18 mt çok amaçlı
saha , 1 adet tenis kortu ve idari bina yapılması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DELİCE İLÇESİ FATİH MAHALLESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.08.2019 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklifl erin açılacağı adres) : DELİCE BELEDİYESİ
TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile
fi yat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifl eri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu
olan belge; yapı ruhsatı yüklenici tarafından delice belediyesinden alınacaktır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/
ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bina işlerinden BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE MİMARLIK
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fi yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifl er, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden
gönderilecektir.
9. İstekliler teklifl erini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklifl erin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Basın No: 8419

Bu haber toplam 609 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.