1. HABERLER

  2. RESMİ İLAN

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

A+A-

KÖMÜRÜN KAMYONLARDAN YERE İNDİRİLMESİ, YERE

İSTİFLENMESİ, YERDEN NAKLİYE YAPACAK OLAN

ARAÇLARA YÜKLENMESİ, ARAÇLARLA EVLERE

NAKLİYESİ, VATANDAŞIN EVİNİN ÖNÜNE İNDİRİLMESİ

HİZMETİ ALINACAKTIR

KIRIKKALE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

3150 TON KÖMÜRÜN KAMYONLARDAN YERE İNDİRİLMESİ, YERE İSTİFLENMESİ,

YERDEN NAKLİYE YAPACAK OLAN ARAÇLARA YÜKLENMESİ, ARAÇLARLA EVLERE

NAKLİYESİ, VATANDAŞIN EVİNİN ÖNÜNE İNDİRİLMESİ İŞİ İHALESİ hizmet alımı 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/335475

1-İdarenin

a) Adresi : YENİMAHALLE PLEVNE CADDESİ NO:6 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası : 3182242562 - 3182244105

c) Elektronik Posta Adresi : sydv71@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3150 TON KÖMÜRÜN KAMYONLARDAN YERE İNDİRİLMESİ,

YERE İSTİFLENMESİ, YERDEN NAKLİYE YAPACAK OLAN ARAÇLARA YÜKLENMESİ,

ARAÇLARLA EVLERE NAKLİYESİ, VATANDAŞIN EVİNİN ÖNÜNE İNDİRİLMESİ İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : KIRIKKALE BELEDİYESİ EKMEK FIRINI ARKASINDA YER ALAN

KÖMÜR DEPOSU

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 150(yüz elli) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : YENİ MAHALLE PLEVNE CADDESİ NO: 6/A KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati : 05.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/

ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya

da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İHALEYE KATILACAK OLAN İSTEKLİLERİN EN AZ 4 ADET NAKLİYE ARACI İLE HİZMETİ

GERÇEKLEŞTİRECEĞİNE DAİR NOTER ONAYLI TAAHHÜTNAME (KENDİ ARAÇLARI

YADA KİRALIK OLABİLİR) İBRAZ EDECEKLERDİR.

İHALEYE KATILACAK OLAN İSTEKLİLERİN İHALE ÜZERLERİNE KALDIKLARI TAKTİRDE

HİZMETTE KULLANACAKLARI NAKLİYE ARAÇLARINA AİT K1, K2 VB. BELGELERİNDEN

BİRİNİ İBRAZ ETMELERİ ZORUNLUDUR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÖZEL SEKTÖRE SÖZLEŞME KARŞILIĞI YAPILAN

HER TÜRLÜ İNDİRME,YÜKLEME VE NAKLİYE İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK

KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fi yat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifl er, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

VAKFI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler teklifl erini, Birim fi yatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fi yatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fi yat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen teklifl erin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan

en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No: 8220

Bu haber toplam 445 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.