1. HABERLER

  2. RESMİ İLAN

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

570000 LİTRE MEMBA SUYUN 19 LT'LIK DAMACANALAR İLEMAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE SİLAHFABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

570000 LİTRE MEMBA SUYUN 19 LT'LIK DAMACANALAR İLE

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE SİLAH

FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

570000 Litre Memba Suyun 19 Lt'lik Damacanalar ile alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

ihale Kayıt Numarası:                                   2018/494644

1- İdarenin        

a) Adresi:                                                           KIZILIRMAK MAHALLESİ YAHSIHAN YOLU CAD. NO: 15 71300 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası:                     3182242991 -3182242895

c) Elektronik Posta Adresi:                         mkesilah@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa):                              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:                         19 LİTRELİK DAMACANALAR İLE 570.000 LİTRE MEMBA SUYU ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                             İdaremizin su depoları ile su soğutucularına

c) Teslim tarihleri                                           İdarenin ihtiyacına göre 1 yıl içerisinde peyder pey

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:                                             Kızılırmak Mah. Yahşihan Yolu Cad. No: 15 71300/ KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati:                                           25.10.2018-14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

43. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Yüklenici temin edeceği suyun özelliklerini, sertlik derecesini ve içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu belirten Hıfzısıhha Enstitüsü tarafından verilen "İçme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu belirten" Hıfzısıhha Raporu ile 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular" hakkındaki Yönetmeliğe göre işletme ruhsatı fotokopisi tekli ile birlikte verilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Aşağıdaki belgenin/belgelerin, ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktıları sunulabilir.

S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdarenin Ticaret Müdürlüğü Alım Şefliğinden adresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kızılırmak Mah. Yahşihan Yolu Cad. No: 15 71300 KIRIKKALE adresindeki Ticaret Müdürlüğü Arşivi adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.  İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.  Diğer hususlar:

İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu haber toplam 1073 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.