1. HABERLER

  2. RESMİ İLAN

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

resmi ilan

A+A-

TAHAFFUZ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR. MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE MÜHİMMAT FABRİKASI

MÜDÜRLÜĞÜ -TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

43 Kalem Tahaffuz Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     :2018/11371

1-İdarenin

    a) Adresi                                 :MKE Mühimmat Fabrikası, Fabrikalar Mah. 27. Sokak No:12

                                               (İstasyon Civarı) MERKEZ/  KIRIKKALE

    b) Telefon ve faks numarası         :3182247404-3182243010-4441-3856 - 3182242894

    c) Elektronik Posta Adresi           :mkemuhimmat@mkek.gov.tr

    ç) ihale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :43 Kalem Tahaffuz Malzemesi

                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

                                               idari şartnameden ulaşılabilir.

    b) Teslim yeri                            : MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü Ambarları

    c) Teslim tarihi                          : Sözleşme konusu mallar sözleşmenin imzalanmasını müteakip

                                               30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

    a) Yapılacağı yer                       :MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü İhale Salonu

                                               KIRIKKALE

    b) Tarihi ve saati                       : 13.02.2018 -14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları

ve açıklamaları içeren doküman:

İdare, ihale konusu mallara ait teknik şartnameler esas alınarak değerlendirilmek üzere istekliler tarafından verilen numuneleri bir tutanak ile teslim alır. Bu tutanağın bir sureti istekliye verilir. İstekliler idareye teslim ettikleri numuneleri, tekliflerinin ekinde firma adı ayırt edici özellikleri her bir numune üzerine/ayrı ayrı belirtilmiş olarak numune üzerine iliştirilmiş şekilde firma kartviziti veya firma kaşesi basılmış şekilde sunacaklardır. İstekliler teklif verdikleri her bir kalem için en fazla 1 (bir) adet numune vereceklerdir. Verilen numune yanında fiziki testlerin yapılması için ayrıca verilen numuneye ait 20x20 cm ebatlarında parça sunabilir. Parça ile numunenin birbiri ile uyumlu olmadığı kanaati oluştuğunda  idarenin  numune  üzerinde test yapma  hakkı vardır.  Parça sunulmaması durumunda fiziki testler sunulan numune üzerinden yapılacaktır. Verilen numuneler veya parçalar teknik şartname hükümleri gereğince değerlendirilecek ve teknik şartname hükümlerine uygun olan numunelerden en düşük fiyat teklifinde bulunan istekli ekonomik açıdan en uygun teklif sahibi olarak kabul edilecektir. Numunelerde meydana gelebilecek olası zararlardan dolayı istekli herhangi bir hak iddia   edemeyecektir. Numune verilmediği   yada   alternatif   numune   verildiği   takdirde   teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yapılmış, Tahaffuz Malzemesi, Ayakkabı, Giyim

Malzemesi üretimi ve/veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü Alım Şefliği KIRIKKALE adresinden satın alınabilir.

7.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü Arşivi KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No : 903

 

Bu haber toplam 797 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.