1. HABERLER

  2. RESMİ İLAN

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

A+A-

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞÇİSİ ALIMI

KIRIKKALE İL MİLLİ EĞİTİM

MÜDÜRLÜĞÜ

 

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞÇİSİ ALIMI hizmet alimi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ite ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/404880

 1-İdarenin

a) Adresi: FABRİKALAR MAHALLESİ ULUBATLl HASAN CADDESİ NO:39 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası: 3182220122 - 3182242559

c) Elektronik Posta Adresi: kirikkalemem@meb. gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.fr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Eğitim Kurumlarına 9 Bayan 5 Erkek Temizlik Görevlisi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Yeni Valilik Binası Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Topiantı Salonu

c) Süresi: işe başlama tarihi 01.09.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Fabrikalar Mahaliesi Ulubath Hasan Caddesi No/39 71100 Kırıkkale Merkez ( Yeni Valilik Binası)

b) Tarihî ve saati: 05.09.2017-11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katıîma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzei kişi olması halinde, ilgisine göre tüzei kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ıie tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait oiması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk iian tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtiimemiştir,

4.3. Meslekî ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl İçinde bede! içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Temizlik ile ilgili yapılan her türlü hizmet alımı işi benzeri iş olarak kabul edilecektir,

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir,

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji 1 Şubesi Not: Kırıkkale Defterdarlığı Muhasebe Birimince Dekont Alınacak adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji 1 Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden bîrim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (aitmiş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar;

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açsklarna istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakilacaktır.

BSN:8380

Bu haber toplam 809 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.