1. HABERLER

  2. RESMİ İLAN

  3. RESMİ İLAN
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

A+A-

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, KIRIKKALE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

YOL AĞI PLANI YAPIMI

KIRIKKALE ORMAN İSLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü, Kırıkkale Orman İşletme Şefliği Yol Ağı Planı Yapımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/242527

1-İdarenin

a) Adresi: ETİLER MAH. SAMSUNYOLU BULVARI HABİBOĞULLARI APT.NO: 253 MERKEZ KIRIKKALE - KIRIKKALE MERKEZ / KIRIKKALE 71200 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası: 3182244853 - 3182242694

c) Elektronik Posta Adresi: serkangulenay@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Kırıkkale Orman İşletme Şefliği Yol Ağı Planı Yapımı Hizmet Alımı İhalesidir. Metraj cetvelinde gösterilen 10 kalem iş yaptırılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Kırıkkale İli Kırıkkale Orman İşletme Şefliği Sınırları İçerisinde

c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 71(Yetmişbir) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: ETİLER MAH. SAMSUNYOLU BULVARI HABİBOĞULLARI APT.NO: 253 MERKEZ KIRIKKALE 2.KAT TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati: 30.05.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

a- İsteklinin gerçek kişi olması halinde; ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 08/07/2006 tarih ve 26222 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hakkında kanuna dair 08/04/2009 tarihli ve 27194 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları yönetmeliğine göre alınmış Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı olduğunu gösterir belgeler.

b- İsteklinin tüzel kişi olması halinde; tüzel kişinin 08/07/2006 tarih ve 26222 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hakkında kanuna dair 08/04/2009 tarihli ve 27194 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları yönetmeliğinin 12 ve 13. maddelerine göre veya genel ticari hükümlerine göre kurulmuş ve ticaret sicil gazetesinde yayımlanan ana sözleşmesinde 5531 sayılı kanunun 4. maddesinde sayılan ve içinde uzmanlık konuları işleri yapmaya yetkili, ortakları arasında veya daimi teknik personel kadrosunda Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı orman mühendisleri veya orman yüksek mühendisleri bulunan tüzel kişi olması koşulu ile mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeler

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1 adet  4x4 Arazi aracı, 1 adet pusula, 1 adet GPS ya da Cors, 1 adet klizimetre, 1 adet yükseklikölçer. Kapasite raporu istenmiyor.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ MERKEZ/KIRIKKALE adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BSN:5264

Bu haber toplam 981 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.