1. HABERLER

  2. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İSLETMESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İSLETMESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İSLETMESİ

KURU GIDA, BAHARAT VE DONDURULMUŞ GIDA ALIMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İSLETMESİ KURU GIDA, BAHARAT VE DONDURULMUŞ GIDA ALIMI...

A+A-

KURU GIDA, BAHARAT VE DONDURULMUŞ GIDA ALIMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İSLETMESİ KURU GIDA, BAHARAT VE DONDURULMUŞ GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık İhale usulü ile ihale edilecektir.   İhaleye İlişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                         : 2014/167256 1-İdarenin a)  Adresi                                                                     I KÜ   Tıp   Fakültesi   Hastanesi   -Yenişehir   Mahallesi   Tahsin   Duru Caddesi No:14 YAHŞİHAN/KIRIKKALE b)  Telefon ve faks numarası                                : 3183335000-5753 - 3182252819 c)  Elektronik Posta Adresi                                     : tip.dekanilk@kku.edu.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği                 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a)  Niteliği, türü ve miktarı                                    : 3 kısım(84 kalem) Kuru Gıda,Baharat ve Dondurulmuş gıda Alımı 01.02.2015   tarihinde işe başlanacak olup 31.01.2016 tarihinde sona                                                                                                                  erecektir. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b)  Teslim yeri                                                            ; KÜ   Tıp   Fakültesi   Hastanesi   Mutfağı-Yenişehir  Mahallesi  Tahsin Duru Caddesi No:14 Yahşihan /KIRIKKALE c)  Teslim tarihi                                                         : Malın/İşin    teslim    süresi    365    takvim    günüdür.    Sözleşmenin imzalandıktan   sonra   01.02.2015   tarihinde   işe   başlanacak   olup 31.01.2016   tarihinde sona erecektir.İdarenin siparişlerine göre teslimi gerçekleştirecektir. 3-İhalenin a)  Yapılacağı yer                                                      : KIRIKKALE    ÜNİVERSİTESİ    TIP    FAKÜLTESİ    DÖNER    SERMAYE İŞLETMESİ(Yenişehir Mahallesi Tahsin Duru Caddesi No:14 Yahşihan /KIRIKKALE)TOPLANTI SALONU b)  Tarihi ve saati                                                     : 02.01.2015 - 10:00 4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.  İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler: 4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret SicN Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler İle tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.  Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından İş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına alt olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz Olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. 4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: İstekliler Et ve  Et ürünleri  için  Gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığından  alınmış gıda  maddeleri  üreten işyerlerine ait Çalışma  izin  Belgesi,  Gıda  üretim  Belgesi  veya Gıda  sicil  sertifikalarının  aslını  veya aslı noterce tasdik edilmiş suretlerini veya idarece aslının aynısıdır yapılarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır. İstekliler Kuru  Gıda,  kahvaltılık Gıda  malzemeleri,  Süt ve Süt  ürünleri  Gıda,  malzemeleri,Dondurulmuş Ürünler ve Tatlılar için Gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığından alınmış gıda maddeleri üreten işyerlerine ait Çalışma izin Belgesi, Gıda üretim Belgesi veya Gıda sicil sertifikalarının aslını veya aslı noterce tasdik edilmiş  suretlerini  veya  idarece  aslının  aynısıdır yapılarak  teklifleriyle  birlikte  sunacaklardır.   İstekliler teklif verdikleri her ürünün belgesini sunmak zorundadır. İstekliler fiyat teklif sundukları kısım içerisinde ürünlere ait istenen belgelerden birinin eksik olması halinde kısım teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Kısımlar için teklif verecek firmalar vermeyi taahhüt ettikleri ürünlerin numunelerini 02.01.2015 cuma günü saat:09:00"a kadar firmalar tarafından hazırlanacak numune teslim tutanağı ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi birimine teslim edilecektir. Firmalar taahhüt ettikleri ürünleri orjinal poşetlerinde veya orijinal paketlerinde veya orjinal kaplarında ve üzerlerinde numunelerin cinsi, nosu üretici firma adı ve taahhüt ettiği ürünün markası, numuneyi veren firma adı vb bilgiler yer alacaktır. Numuneler teknik şartnameye uygunluğunun yanı sıra kalite, lezzet vb özellikler açısından gerektiğinde pişirilerek değerlendirilecektir. Numunelerin tamamı uygun bulunan firmaların fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınacaktır. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kuru gıda alımı ile ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.  İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ adresinden satın alınabilir. 7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-lmza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ(Yenişehir Mahallesi Tahsin Duru Caddesi No:14 Yahşihan /KIRIKKALE) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.  İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teküf birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.                                                                                                                             *• Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.                                                                                                                                                  j        -        , 10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat \er£cekJerŞlr.' 11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Bu haber toplam 1029 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.