1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. KIRIKKALE İL KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
KIRIKKALE İL KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KIRIKKALE İL KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KIRIKKALE İL KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ VE AĞIZ VE DİŞ SAĞ MERK 2015 YILI 216 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI...

A+A-

KIRIKKALE İL KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ VE AĞIZ VE DİŞ SAĞ MERK 2015 YILI 216 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI İŞİKAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU   Kırıkkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yüksek İhtisas Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağ Merk 2015 yılı 216 Kalem İlaç ve Serum Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                     :2014/141361 1-İdarenin a) Adresi                                             :BAĞLARBAŞI MAHALLESİ LOKMAN HEKİM                                                                                       CADDESİ  71100 KIRIKKALE                                                                                                                                       MERKEZ/KIRIKKALE b) Telefon ve faks numarası       :3182151285 - 3182151284 c) Elektronik Posta Adresi           :kale.satinalma@gmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği                                                                                                                    internet adresi (varsa)                               :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/   2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı            :2015 Yılı 216 Kalem İlaç ve Serum Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                                                                                                   dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                                                                                   ulaşılabilir. b) Teslim yeri                                    :Kırıkkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Kırıkkale                                                                                    Yüksek İhtisas Hastanesi Eczane Servisi c) Teslim tarihi                                  :1-) 01.01.2015 tarihine müteakip sipariş edilen                                                                                              kısmın   yükleniciye tebliğinden itibaren, 15                                                                                                      (Onbeş) gün içinde malzeme teslim edilecektir.                                                                                        Malzemeler Yüksek İhtisas Hastanesi                                                                                                  Eczanesinin ihtiyacına göre peyderpey alınacak                                                                              olup; İşin süresi 12 (oniki) Aydır. Ancak işin en                                                                                 geç 20.12.2015 tarihinde bitirilmesi esastır.                                                                                                      Sözleşmenin süresi 20.12.2015 tarihine kadar                                                                                               devam eder. 2-) Tüm teslimatlar Mal Alımları                                                                                                  İhalelerine İlişkin Muayene, Denetim ve Kabul                                                                                                Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                               :KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ                                                                                      GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATIN                                                                                                  ALMA 2. KAT     NO:106 İHALE SALONU b) Tarihi ve saati                              :26.11.2014 - 10:00   4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığından alınmış Ecza Deposu Ruhsatı sunmalıdır.(Bu ihaleye Sağlık Bakanlığının 05.06.2008 tarih ve 2008/42 sayılı genelgesi gereğince sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları girebilir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi Kat:2 No:105 adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATIN ALMA 2. KAT NO:105 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. KISIM BİLGİLERİ

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Acarbose 100 mg tablet Adet 120
2 Albendazol 200 mg tb. Adet 200
3 Alfuzosin HCL 10 mg film tb. Adet 150
4 Allopurınol 300 mg tablet Adet 500
5 Amilaz+Lipaz+Proteaz 10.000 IU cap. Adet 600
6 Aripiprazol 10 mg tablet Adet 28
7 Aripiprazol 5 mg tablet Adet 28
8 Asiklovir % 5 krem Adet 25
9 B1+B6+B12 vitamin +alfa lipoik asit tablet Adet 300
10 Benzadamin HCL %0,015 + KlorheksidinGlukonat % 0,012 sprey Adet 250
11 Betametason dipropiyonat 5 MG+Betametason sodyumfosfat 2 mg ampul Adet 50
12 Bimatoprost %0,03+ Timolol Maletat %0,5 oft gutt Adet 10
13 Biperiden HCl 2 mg tb. Adet 400
14 Bisakodil 3 mg + Standardize sennosid A+B 5 mg drj. Adet 180
15 Dıclofenac sodyum %1 mg/ml göz damlası Adet 15
16 Diazepam 5 mg tablet Adet 250
17 Diazepam 5 mg rectal tup Adet 50
18 Dobutamin HCL 250 mg /20 ml Adet 100
19 Duloksetin hcl 30 mg kapsül Adet 28
20 Dutasteride 0,5 MG Yumuşak kap. Adet 240
21 Etofenamat + Benzil nikotinat + Benzil Alkol 50 gr krem Adet 150
22 Etomıdate 2 mg/ml ampul Adet 10
23 Fenilefrin HCL % 2,5 oftalmik sol Adet 40
24 Flukonazol 100 mg cap. Adet 98
25 Flumazenil 0,5 mg amp Adet 10
26 Flumazenil 1 mg amp Adet 10
27 Fluorometolon %0,10 5 ML OFTALMIK SOLUSYON Adet 10
28 Fluoxetıne HCL 20 MG Kapsul Adet 100
29 Flutikazon Propiyonat % 0,005 30 gr merhem Adet 20
30 Fluvoksamin maleat 100 mg tablet Adet 30
31 Fusidik asit % 2 20 gr krem Adet 10
32 Haloperidol 2mg damla Adet 100
33 Haloperidol 5 mg tb. Adet 50
34 Hamamelis Virgiana ext. 53,5 mg / g krem Adet 250
35 Heparınoıd ( Luıdpolt ) 445 mg / 100 gr jel Adet 450
36 Hepatit B İmmunoglobulin 200 IU enjektör Adet 10
37 Hydroxyzine HCl 25 mg tb. Adet 990
38 İloprost 20MCG/ML amp Adet 30
39 İnsülin aspart %30+ insülin aspart protamin kristalize %70 100IU flexpen Adet 50
40 İnsülin aspart %70+ insülin aspart protamin kristalize %30 100IU flexpen Adet 50
41 İnsülin Lispro %25+ insülin lispro protamin %75 kartuş. Adet 100
42 İsosorbid -5- Mononitrate 20 mg tb. Adet 200
43 İzokonazol nitrat 30 gr krem Adet 30
44 Kalsitriol 1 mcg / ml IV amp. Adet 200
45 Kalsiyum Diasetat 700 mg tb. Adet 100
46 Kalsiyum Karbonate ( 1000 mg kalcıum iyonuna eşdeğer ) 2500 mg + Vitamın D3 880 ıu eff.tb veya Calcıum (iyonize) 600 mg + Vitamin D3 400 mg…. Eff tb. Adet 800
47 Karbachol %0,01 gutt Adet 10
48 Karbamazepin 400 mg tb. Adet 120
49 Ketamin HCL 50 mg flk. Adet 100
50 Klomipramin hcl 25 mg draje-tablet Adet 30
51 Klorpromazin 100 mg tablet Adet 600
52 Kolşisin 0,5 mg draje Adet 60
53 Latanoprost % 0,005 göz damlası Adet 5
54 Levocarnıtıne 1 gr ampul. Adet 150
55 Levotroksin Sodyum 0,1 mg tb. Adet 1.000
56 Lidokain HCL + Tiamin HCL + Piridoksin HCL + Hidroksokobalamin 1 gr amp. Adet 400
57 Lityum karbonat 300 mg kapsul Adet 30
58 L-Ornithine-L-Aspartate 10 mg / amp. Adet 40
59 Metamizol Sodyum 250 mg / 5 ml şurup Adet 20
60 Methylprednisolone 16mg tb Adet 200
61 Metoklopramid HCL 10 mg tb. Adet 810
62 Metronidazol 125 mg/5 ml suspansıyon Adet 50
63 Moksifloksasin HCL %0,5 5 ml oftalmık solusyon Adet 80
64 Morfin HCL 0,02 gr amp Adet 20
65 Nateglınıd 120 MG TABLET Adet 420
66 Nifedipine 10 mg tb Adet 150
67 Nifedipine 30 mg tb Adet 210
68 Oksimetazolin HCL % 0,025 burun spreyi Adet 10
69 Oksimetazolin HCL % 0,5 burun spreyi Adet 30
70 Okskarbazepin 300 mg tb. Adet 50
71 Olanzapin 10 mg tb. Adet 28
72 Olanzapin 5 mg tb Adet 28
73 Opipramol 50 mg draje Adet 60
74 Pankreatin 172 mgr + Metilpolisiloksan 80 mgr drj. Adet 400
75 Panküronyum bromür 4 mg / 2 ml amp. Adet 20
76 Paroksetin hidroklorür 10 mg tb. Adet 56
77 Pentoksifilin 100 mg amp. Adet 500
78 Pentoksifilin 400 mg tb. Adet 200
79 Poliakrilik asit 10 gr göz jeli Adet 40
80 Polistiren Sülfonat + Kalsiyum tuzu granül poşet ambalaj Adet 300
81 Potassium citrate 2.17 gr + potassium carbonate 2 gr eff. Tb Adet 160
82 Propafenon HCl amp. Adet 20
83 Protamin HCl % 1 5 ml amp. Adet 150
84 Repaglinide 1 mg tablet Adet 30
85 Ribavirin 200 mg cap. Adet 70
86 Ritodrin HCL 50 MG AMPUL Adet 20
87 Ruscogenın 0,5 gr+ trımebutın 5,8 gr rektal krem Adet 20
88 Ruscogenın 10 mg + trımebutıne 120 mg suppozıtuvar Adet 20
89 Salisilazosulfapiridin 500 mg tablet Adet 300
90 Seftizoksim Sodıum 1 gr IM / IV flk. Adet 500
91 Setirizin HCL 10 mg tb. Adet 600
92 Siprofloksasin %3 pomad Adet 50
93 Sisatraküryum bezilat 2mg/ml ampul Adet 10
94 Sitalopram HBR 10 mg tb Adet 280
95 sitalopram HBR 20 mg tb Adet 1.792
96 Sodyum Hydrogen Carbonate 500 mg cap. Adet 200
97 Sodyum nitropurasıd 60 mg amp Adet 100
98 Somatostatıne 3 MG FLK-AMP Adet 30
99 Streptomycine sülfate 1 gr IM/IV flk. Adet 100
100 Succinylcholine Chloride 100 mg İV amp. Adet 500
101 Sulbaktam sodyum 1000 MG IV flakon Adet 100
102 Sugamadeks sodyum 200 mg/2 ml flakon Adet 20
103 Teikoplanin 400 mg flk. Adet 250
104 Telmisertan+hidroklortiyazid 80/12,5 mg tb. Adet 812
105 Tetanoz toksoidi + Difteri Toksoidi tek doz ampul Adet 4.000
106 Teofılın 200 mg kapsul Adet 300
107 Thioctic Asid 600 mg tb. Adet 510
108 Tolterodine -L- tartarat 1 mg tb. Adet 168
109 Tolterodine -L- tartarat 2 mg tb. Adet 168
110 Trandolapril 4 mg cap. Adet 56
111 Triticum Vulgaris EXT.3GR+ETİLEN GLİKOL MONOPENTİLETER 0,2 GR KREM Adet 50
112 Üre %10 lipo emulsıyon 200 ml şişe Adet 20
113 Üre %4 lipo emulsıyon 200 ml şişe Adet 20
114 Venlafaksin HCl 75 mg cap. Adet 28
115 Verapamil HCl 180 mg +Trandolapril 2 mg cap veya tb. Adet 560
116 Verapamil HCl 5 mg / 2 ml amp. Adet 200
117 Verapamil HCl+Trandolapril 240/4 mg tb. Adet 196
118 Zuklopentiksol 50 mg acuphase amp. Adet 5
119 Diyabetik oral enteral beslenme solusyonu 200-250 ml lik ambalajda Adet 200
120 Standart tüple beslenmeye uygun enteral beslenme solusyonu 250-500 ml kutu veya şişe Adet 200
121 % 10 aminoasit+%20 lipit +%40 dextroz 1000 cc (SETLİ ) santral solüsyon Adet 200
122 Kalsiyum klorür heksehidrat 1000 ml poşet ambalajda Adet 20
123 Her 100 ml : Dekstran RMI ( Ortalama Molekül Ağırlıgı…40000 d )…10 gr + Sodyum klorür 0.9 g + Enjeksiyonluk su q.s. 500 ml poşet ambalaj setli Adet 150
124 Dobutamın Hidroklorur 1000 mcg / 250 ml solusyon Adet 20
125 Betametason valerat %0,1 30 gr krem Adet 20
126 Teikoplanin 200 mg flk. Adet 150
127 Acetazolamıd 250 mg tb Adet 1.800
128 Adrenalin 0,5 mg amp. Adet 12.000
129 Aljinik asit 200 ml suspansıyon Adet 500
130 Alprazolam 0,5 mg tb. Adet 4.590
131 Amınophylıne IV veya Theofiline Ethylen Diamıne 240 mg amp. Adet 504
132 Antı RHO (D) IG 300 mg flk. Adet 200
133 Asetilsistein 600 mg eff tb. Adet 3.000
134 Biperiden Laktat 5mg /ml amp. Adet 500
135 Budesonid 0,5 mg/ ml 2 ml nebul form Adet 44.000
136 Dıclofenac potasyum 50 mg draje Adet 2.500
137 Diazepam 10 mg IM-IV ampul Adet 2.600
138 Diltiazem 25 mg amp. Adet 1.200
139 Diltiazem 60 mg tb. Adet 624
140 Dimenhidrinat 50 mg tablet Adet 252
141 Dimenhidrinat 50 mg/ml ampul Adet 10.000
142 Domperıdon 10 MG TB Adet 240
143 Efedrin Hidroklorür 0,05 g amp. Adet 700
144 Esomeprazol 40 mg tablet Adet 1.400
145 Famotidin 20 mg IM/IV amp. Adet 1.000
146 Famotidin 40 mg tb. Adet 3.000
147 Fentanyl 500 mcg amp. Adet 400
148 Ferroglikokol Sülfat duodenal cap. Adet 1.200
149 Fosfomisin Trometamol 3 g şase Adet 50
150 Gabapentin 300 mg cap. Adet 2.000
151 Gabapentin 400 mg cap Adet 2.000
152 Gliserol + Sodyum Sitrat + Sorbitol 10 gr lavman Adet 2.800
153 Gümüş Sülfadiazin 40 gr krem Adet 750
154 Haloperidol 5 mg / ml ampul Adet 550
155 Hidrotalsit 500 mg/5 ml süsp Adet 1.800
156 Hidrotalsit 1 g çiğneme tb. Adet 2.208
157 Hiyosin-N-butilbromür 10 mg + Paracetamol 500 mg drj. Adet 900
158 Iyotlu non iyonik kontras madde 300mg 100 ml flk. Adet 2.200
159 İsosorbit dinitrat 5 mg sublıngal tab. Adet 1.000
160 K1vitamini 2 mg ampul oral/im/iv Adet 1.800
161 k1vitamini 10 mg ampul Adet 250
162 Kalsiyum glukonat levulinat %10 10 ml amp. Adet 2.200
163 Kaptorıl 25 mg tb Adet 15.000
164 Klaritromisin 125 mg susp Adet 680
165 Klorpromazin 25 mg IM/IV ampul Adet 600
166 Lactuloz 600-800 (arası) mg / ml…sol Adet 350
167 Lidocaine % 10 sprey. Adet 450
168 Lidocaine HCL % 10 amp. Adet 72
169 Lidocaine HCL % 2 amp. Adet 800
170 Lidokain HCl 50 mg pomat Adet 1.000
171 Metamizol (dypırone) 500 mg tb. Adet 500
172 Methylprednisolon Asetat 40 mg /ml flk. Adet 400
173 Metoprolol tartatart 5 mg ampul Adet 600
174 Metronidazol 500 mg tb. Adet 1.000
175 Nitrofurazon %0,2 pomad Adet 2.350
176 Ofloksasin %0,3 gutt. Adet 400
177 Oksitosin 5 IU amp. Adet 8.502
178 Ondansetron HCl 4 mg -2 ml ıv ampul Adet 650
179 Ornidazol 500 mg tb. Adet 3.100
180 Paracetamol 250 mg / 5 ml şurup Adet 450
181 Parasetamol 250 mg+propifenazon 150 mg+kafein 50 mg tablet Adet 500
182 Penisilin G Potasyum Kristalize 1.000.000 IU flk. Adet 150
183 Petidin HCL 100 mg amp. Adet 1.500
184 Piracetam 800 mg tb. Adet 1.110
185 Proparacaine HCl % 0,5 gutt. Adet 75
186 Rocuronıum bromıd 50 mg / 5 ml flk. Adet 3.300
187 Sennosid A+B Kalsiyum 0,50 gr 250 ml Laksatıf sol Adet 500
188 Sennosid A+B Kalsiyum 250 ml diet laksatif sol. Adet 60
189 Spironolactone 100 mg tb. Adet 1.008
190 Spironolactone 25 mg tb. Adet 1.000
191 Spironolactone 25mg+Hidroklorotiazid 25mg tb. Adet 390
192 Sucralfate 1 gr/ 5 ml süspansiyon Adet 270
193 Tenoksikam 20 mg flk Adet 40.000
194 Terbütalin Sülfat 100 ml expektoran şurup Adet 1.400
195 Tramadol hcl 100 mg IM / IV / SC ampul. Adet 3.000
196 Tropicamide %1 gutt. Adet 50
197 Veküronyum bromür 4 mg amp. Adet 500
198 Vitamin C 500 mg amp. Adet 1.700
199 Yağda ve suda eriyebilen Multivitamin flk. Adet 3.000
200 Tiyopental Sodyum 0,5 gr flk. Adet 1.500
201 % 0,9 Serum Fizyolojik 150 cc Poşet Ambalajda Setli Adet 15.000
202 % 0,9 Serum Fizyolojik 500 cc şişe Ambalajda Setli Adet 1.000
203 % 3 Sodyum klorür sol. 150 ml poşet ambalaj setli Adet 1.150
204 % 10 Dextroz 500 cc Poşet Ambalajda Setli Adet 1.800
205 % 5 Dextroz 100 cc poşet ambalajda setli Adet 1.500
206 % 5 Dextroz 250 cc poşet ambalajda setli Adet 1.500
207 Metronidazol 5 mg/ml 100 ml IV sol poşet ambalajda setli Adet 9.500
208 % 3 Aminoacid + Gliserol + idame elektrotları 500 cc setli Adet 30
209 % 5,4 Aminoasit+ Histidin 500 cc setli Adet 1.000
210 % 8 Aminoasit + %36-41 Dallı zincirli Aminoasit 500 cc setli Adet 1.000
211 Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu 500 ml Solüsyon Poşet Setli Adet 5.000
212 Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu-S (Ph 7,4 ) 500 ml Solüsyon Poşet Setli Adet 3.000
213 Mannitol 20% 150 ml Solüsyon Poşet Setli Adet 3.200
214 Teofilin 2 mg/ml 100 ml Poşet Ambalajda Solüsyon Setli Adet 46.000
215 Serum 500 ml NaCL irrigasyon solüsyonu Adet 1.700
216 Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu-S (Ph 7,4 ) 1000 ml Solüsyon Poşet Setli Adet 5.000
  BASIN NO:706
Bu haber toplam 703 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.