1. HABERLER

 2. RESMİ İLAN

 3. KIRIKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ İLAN
KIRIKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ İLAN

KIRIKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ İLAN

KİT KARŞILIĞI CİHAZ (1 ADET OTOMATİK İDRAR ANALİZÖRÜ) KIRIKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Kit...

A+A-
KİT KARŞILIĞI CİHAZ (1 ADET OTOMATİK İDRAR ANALİZÖRÜ) KIRIKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Kit Karşılığı Cihaz (1 adet Otomatik İdrar Analizörü) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2017/31674 1-İdarenin
 1. a) Adresi: FABRİKALAR MAH.25.SOK.NO:3 (ESKİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ)
KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
 1. b) Telefon ve faks numarası: 3182339000 - 3182338883
 2. c) Elektronik Posta Adresi: hsm71.destek@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın
 1. a) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet Otomatik İdrar Analizörü 11.000 test
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 1. b) Teslim yeri: Kırıkkale Halk Sağlığı Laboratuvarı
 2. c) Teslim tarihi: Sözleşmeye müteakip kesin siparişle birlikte 3 gün içinde başlar
3- İhalenin
 1. a) Yapılacağı yer: Fabrikalar Mah.25.sok.No:3 (Eski Tıp Fakültesi Hastanesi) KIRIKKALE
 2. b) Tarihi ve saati: 07.02.2017 - 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
 1. a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu
gösteren belge veya belgeler,
 1. c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle
birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: İsteklinin İmalatçı Olduğunu gösteren belgeler : 1-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi 2-İsteklinin üyesi olduğu Meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu 3-İsteklinin üyesi olduğu Meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat yeterlilik belgesi 4-İsteklinin üyesi olduğu Meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı belgesi 5-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarla düzenlenen ve isteklinin üretici veya İmalatçı olduğunu gösteren belgeler iş ortaklıklarında ortaklardan birinin teklif edilen mala veya mallara ilişkin yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir. 4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Teklif edilecek cihazların bakım ve onarımları ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TS12426 yetkili servisler tıbbi cihazlar için kurallar standartlarına uygun oldugunu belgelemek için Türk Standartları Enstütüsü (TSE) hizmet yeri yeterlilik belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı satış sonrası hizmet yeterlilik belgeleri sunulacaktır.İş Ortaklıklarında ortaklardan biri bir kaçı veya tümüm ortaklık oranlarına bakılmaksızın servis bakım ve onarımla ilgili belirtilen yeterlilik kriterlerini sağlayabilmelidir. Teknik Şartname Hükümleri Geçerlidir. 4.3.3. 4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: İstekliler ve İsteklilerin teklif ettiği bedellerin TITUBB kayıt / bildirim işlemleri tamamlamış olmalıdır.Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler / cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün markasını ihale sıra numarası belirterek yazılı olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir.UBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır.Ancak UBB kaydı zorunlu olmayan ürünler için bu husus aranmayacaktır. 4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere ihaleye katılacak istekliler kitlerin ve kit karşılığı kullanılmak üzere teklif edilen cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu tedarik edilecek malların numuneleri katoloğları ve veya fotograflarını teklif edilecek cihazlara ve aksesuarlara ait tıbbi ve teknik özelliklerini gösterir orjinal broşür kataloğ CD kullanım klavuzuvb.tanıtım belgelerini vereceklerdir.İhale komisyonu isteklinin komisyona sunduğu bilgi ve belgelerin dogrulunu herhangi bir aşamada uzman kişilerce denetlenmesi veya teyit ettirilmesini isteyebilir.Gerekli görülmesi halinde Demonstrasyon isteyebilir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye
ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma
Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
BSN:889
Bu haber toplam 754 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.