1. HABERLER

  2. KIRIKKALE AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ VE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
KIRIKKALE AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ VE YÜKSEK  İHTİSAS HASTANESİ

KIRIKKALE AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ VE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

KIRIKKALE AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ VE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 2015 YILI 93 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ (BİYOMEDİKAL) ALIMI KAMU HASTANELER...

A+A-

KIRIKKALE AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ VE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 2015 YILI 93 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ (BİYOMEDİKAL) ALIMI KAMU HASTANELER BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KIRIKKALE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ VE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 2015 YILI 93 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ (BİYOMEDİKAL) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: ihale Kayıt Numarası: 2014/98113 1-İdarenin a)  Adresi: BAĞLARBAŞI MAHALLESİ LOKMAN HEKİM CADDESİ 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE b)  Telefon ve faks numarası: 3182151285 - 3182151284 c)  Elektronik Posta Adresi: kale.satinalma@gmail.com: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: 93 Kalem Tıbbi Sarf Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b)  Teslim yerleri: Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Yüksek İhtisas Hastanesi Tıbbi Sarf Depoları c)  Teslim tarihi: 1-) İşin başlama tarihiiş sözleşme imzalanmasını müteakiben başlar. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip sipariş edilen kısmın yükleniciye tebliğinden itibaren, 15 (onbeş) gün içinde malzeme irsaliye ile teslim edilecektir. Malzemeler Hastanemizin ihtiyacına göre peyderpey alınacaktır 2-) Tüm teslimatlar Mal Alımları İhalelerine İlişkin Muayene, Denetim ve Kabul Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 3- ihalenin a)  Yapılacağı yer: KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATINALMA 2. KAT NO: 106 b) Tarihi ve saati: 11.09.2014- 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler île yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3.  İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: -Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye teklif veren firmalar "T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI" na kayıtlı olduklarını belgeleyeceklerdir. 2-Tıbbi malzemeler " TC İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI" na kayıt edilmiş tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzeme üreticisi ve/veya ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden teklif edilen tıbbi malzemelerin w T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır. 3-T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt zorunluluğu bulunmayan malzemeler için istekli tarafından kapsam dışı olduğunu kanıtlayan belgelerin (Sağlık Bakanlığından alınmış) sunulması halinde malzemenin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır. Teklif Mektuplarında UBB Barkot numaraları malzemenin yanına yazılmalıdır. 4-Alımı yapılacak tıbbi ürünlere ve sarf malzemelere ait kullanım kılavuzu ve etiket bilgileri Türkçe olacaktır. Türkçe kullanım kılavuzu olmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. 5-Tıbbi kullanım amaçlı etil alkole teklif veren firmalar T.C Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası kurulunca tıbbi kullanım amaçlı saf etil alkol dağıtım izin belgesini teklifi ile birlikte verecektir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İş ortaklığında ortaklardan bîrinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 4.3.2. 4.3.2.1.  Standarda ilişkin belgeler: İsteklinin teklif ettiği mal, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Her kalem için ayrı ayrı TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu ihale teklif zarfı içinde sunacaktır, (TİTUBB'na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Teklif edilen tıbbi malzemelerin, Üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir. Tıbbi Malzemeler "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden teklif edilen tıbbi malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı teklif mektuplarında veya ihale dosyasında (ürünün markası, UBB barkod nosu firma ve/veya bayi tanımlayıcı numaraları) sunulmalıdır. 4.3.3. Tedarik edilecek malların, numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içiren doküman: 1-Tedarîk edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, 2-Tedarik edilecek malların katalogları veya fotoğrafları ihaleden önce, üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırılıp satınalma birimine teslim edilecektir. Teknik şartnameye uyum sağlamadığı tespit edilen malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Katalog Verilmesini gerektiren ihale iş kalemlerinede katalog verilmedeği tespit edilen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 3-İsteklilerin uhdesinde kalan kalemler için alınan numuneler ürün teslimatlarında Muayene Komisyonunun değerlendirmesine esas olmak üzere merkezîmiz ambarında kalacaktır. 4-Teslim edilen numuneler ayrı ayrı paketlenecek ve üzerine, firma ismi ile Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki sıralama baz alınarak sıra numarası verilecek ve malzemenin adını mutlaka yazılacaktır. 5-Tutanakla imza karşılığı teslim edilmeyen numunenin uzman üye tarafından değerlendirilememesinden istekli sorumludur. 6- Numune ambalajları uzman üyeler tarafından açılabilecek ve gerekirse uygulamalı olarak değerlendirilebilecektir. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. TIBBİ SARF MALZEMELERİ ALIM İHALELERİ 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATINALMA adresinden satın alınabilir. 7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATINALMA 2 KAT NO:105 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.  İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BSN:550

Bu haber toplam 637 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.