1. HABERLER

  2. KIRIKKALE

  3. Galericilere yeni yönetmelik anlatıldı
Galericilere yeni yönetmelik anlatıldı

Galericilere yeni yönetmelik anlatıldı

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının alım satımı ile ilgili Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü tarafından TSO Konferans Salonunda üçüncü kez bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılanlara yönetmelikle ilgili detaylı bilgiler verildi.

A+A-

 

YASAL ZORUNLULUKLAR ANLATILDI

Yönetmelikteki değişikliğin ikinci el alışverişi düzenleyen bir uygulama olduğunu belirten Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Şerbetçioğlu, araç alım satımı yapmak isteyenlerin Mesleki Yeterlik Belgesi (Seviye 5) aldıktan sonra Yetki Belgesi almaları gerektiğini söyledi. Yönetmelik ile ilgili detaylı bir sunum yapan Ticaret İl Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şubesinden Mühendis İbrahim Soysal; ikinci el araç alım satımının ne tür yerlerde, hangi şartlar altında, hangi yasal zorunluluklar çerçevesinde yapılacağı gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi. Sunumunda araç alım satımı yapılacak yerlerin fiziki koşulları, alım satım yapacak kişilerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerine de değinen İbrahim Soysal, katılımcılara yeni yönetmelikle iş yeri açma şartları, taşıt tanıtım ve teslim belgesi, ekspertiz raporu, satış sonrası servis hizmeti ve garantili satış konularında gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların yerine getirmesi gereken yasal zorunluluk konuları da anlattı. İkinci el araç alım satımı yapan gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu alanda faaliyetlerine devam edebilmeleri için 31 Aralık 2019 tarihine kadar yönetmelikte belirtilen tüm şartları yerine getirmek zorundalar.

YÖNETMELİĞİN KAPSAMI NEDİR?

Yönetmelik 13.02.2018 tarihinde 30331 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret İl Müdürlüğünden 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren YETKİ BELGESİ almayanlar faaliyet gösteremeyecek. Bu yönetmelikle: İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.   Ayrıca İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini,  noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş oldu.

BU YÖNETMELİĞİN DIŞINDADIR?

5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi idare, kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılan satışlar. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden kişilerin kendi aralarındaki satışlar. Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle icra müdürlükleri, alacaklı amme idareleri, milli emlak müdürlükleri, tahsil daireleri ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan satışlar. 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılan satışlar.

2. EL MOTORLU KARA TAŞITININ TANIMI NEDİR?

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve trafik siciline tescilli olan Motosiklet, Otomobil, Arazi Taşıtı, Otobüs, Kamyonet, Kamyon Ve Lastik Tekerlekli Traktör niteliğindeki taşıtlardır.

KARA TAŞIT TİCARETİ İLE İŞTİGAL EDEBİLECEKTİR?

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır. Yetki belgesi nereden alınır? Süresi var mıdır? Devredilebilir mi? Asılmak zorunda mıdır? Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından verilir, yenilenir ve iptal edilir. Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Yetki belgesi, işletmede kolayca görülüp okunabilecek bir yere asılır.

YETKİ BELGESİ ALMANIN ŞARTLARI NEDİR?

Esnaf ve Sanatkârlar odasına veya Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı olunması, Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün; 1) On sekiz yaşını doldurmuş olması, 2) En az lise mezunu olması, 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması, 4) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması, 5) Konkordato ilan etmemiş olması, 6) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,‘…’

gerekir.

İŞLETMEDE HANGİ ŞARTLAR ARANIR?

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aşağıdaki şartlar aranır: İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve Trafiğe Yük Getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması. Açık ve kapalı alan toplamının En Az Dört Taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak Otomobil İçin En Az Yirmi Beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması. Teşhir alanının net yüksekliğinin En Az Üç Metre olması. LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması. Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden İşletmenin Mali Sorumluluk Sigortası Yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olmalıdır.

YETKİ BELGESİ NASIL VE NE ZAMAN YENİLENECEKTİR?

Yetki belgesi, geçerlilik süresinin (5 yıl) sona ermesi veya içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda yenilenir. Yenileme başvurusu, yetki belgesi geçerlilik süresinin sona ermesinden en az otuz gün önce, yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda ise değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren yedi gün içinde yapılır. Sistem üzerinden başvurulması gerekir. Posta yoluyla yapılan yenileme başvurusu geçersizdir.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ BİLGİ SİSTEMİ NEDİR?

Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve bu Yönetmelik kapsamında verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlıkça gerekli görülen bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla kurulacak sisteme ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti bilgi sistemi (İETTS) denir. Yetki belgesine sahip işletmelerin güncel listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Bir yapı veya alan bütünlüğünde en az on işletmenin faaliyet göstereceği toplu işyerleri oluşturulabilir. Toplu işyerleri oluşturulurken, bu işyerlerinin çevreye ve trafiğe getireceği yükler ile ikamet amacıyla kullanılan yerlere uzaklığı ve ulaşım imkânları dikkate alınır. Toplu işyerleri aşağıdaki nitelikleri haiz olmalıdır: Yönetim odası, kadın ve erkekler için ayrı ayrı ibadet yeri, çalışanlar ve ziyaretçiler için beslenme ve dinlenme alanı ile yeterli sayıda tuvalet bulunması. Ortak kullanım alanlarının engelliler de dikkate alınarak tasarlanmış olması. En az otuz işletmenin bulunduğu veya toplam çalışan sayısı en az elli olan toplu işyerlerinde sağlık odası ve en az bir sağlık personeli bulunması. Brüt inşaat alanının en az dörtte biri oranında otoparka sahip olması. Toplu işyerlerinde, taşıt alım ve satımı ile devir işlemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla noterlik ve banka şubesi gibi birimlere yer verilebilir.

YETKİ BELGESİ OLMADAN İŞLEM YAPABİLİR Mİ?

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletme adına tescilli taşıtların satışı ile bu işletme aracılığıyla yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında, işletmenin yetki belgesine sahip olduğunun doğrulamasını İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sisteminden yapmak, devir işlemini gerçekleştirecek kişinin yetkili olduğunu gösteren YETKİ BELGESİNİ ve YETKİ BELGESİ NUMARASINA satış sözleşmesinde yer vermek zorundadır.

Haber: Ahmet Tezel

 

Bu haber toplam 959 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.