1. HABERLER

  2. GAZETELER

  3. Fuel Oil'e ulusal marker geliyor
Fuel Oil'e ulusal marker geliyor

Fuel Oil'e ulusal marker geliyor

Ekonominin kayıt altına alınmasına ilişkin ''Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008-2010'' bugünkü Resmi Gazete'te yayımlandı. Başbakan...

A+A-

Ekonominin kayıt altına alınmasına ilişkin ''Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008-2010'' bugünkü Resmi Gazete'te yayımlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Başbakanlık Genelgesiyle uygulamaya konan Eylem Planı, 2010 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülen 105 temel düzenlemeden oluşuyor. Eylem Planının girişinde, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede başarı kazanılması ve kayıt dışılığın azaltılması için kayıt dışıyla mücadelenin devlet politikası olarak benimsenmesi, bu konuda sürekli bir çalışma grubunun oluşturulması, Eylem Planı hazırlanması ve kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümün sağlanması zorunluluğuna dikkat çekildi. Bu çerçevede ilgili kuruluşların işbirliği ile Eylem Planı hazırlandığı belirtilen girişte, bu Planın amaçları da ''kayıt içi faaliyetleri özendirmek, denetim kapasitesini güçlendirmek, yaptırımların caydırıcılığı artırmak ve kurumsal-toplumsal mutabakatı güçlendirmek'' olarak belirtildi. EYLEM PLANI 2008-2010 dönemine ilişkin Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planında yeralan düzenlemelerden bazıları şöyle: -Maliye Teftiş Kurulu internet sitesi üzerinden yapılan kayıt dışı istihdam ihbarlarının elektronik olarak SGK'ye yönlendirilmesine yönelik değişiklik yapılacak. -Vergi ve diğer kanunlarda vergiden kaçırma veya vergi kaçırmaya ilişkin açıkların belirlenmesi ve bunların kapatılması için yapılacakları ortaya koyan bir çalışma yapılacak. -Ücretlerin bankalar vasıtasıyla ödenmesi zorunlu kılınarak, hem hiç bildirimi olmayan çalışanların kayıt altına alınması, hem de bildirimi olduğu halde gerçek ücretler yönünden bildirimin sağlanması suretiyle kayıt dışı istihdam önlenecek. -Part-time çalışanlara yönelik, ''ay içinde 30 günden az çalışanların eksik sürelerini isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlama imkanı getirilmesi'' suretiyle esnek çalışmaların teşviki ve bu tür çalışmaların kayıt altına alınması yoluyla kayıt dışı istihdam önlenecek. -Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, diğer gerçek ve tüzel kişiler ve kamu idareleriyle kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan Kurumca bilgi ve belge isteme hakkının getirilmesi suretiyle işlemlerin basitleştirilmesi sağlanacak ve kayıt dışı istihdamın önüne geçilecek. -Kayıt dışı istihdamın önlenmesi kapsamında, yoklama yetkisine haiz kişilerce düzenlenen yoklama fişlerine çalışanların adı, soyadı, TC kimlik numarası ve aldıkları ücret miktarlarının eklenmesi, Kuruma gönderilmesi ve bu fişlerde yer alanların Kuruma tescilli olup olmadıklarının araştırılmasına yönelik çalışma başlatılacak. -İş yeri denetimleri oransal olarak arttırılacak, ihtiyaç duyulan alanlarda proje denetimi gerçekleştirilecek. LPG PİYASASINA GÖZETİM -LPG Piyasasının gözetim ve denetimine ilişkin çalışma yapılacak. -Akaryakıt satışlarının on-line takibi yapılacak. -Fuel oil, gazyağı ve nafta ürünlerinde 31 Aralık 2010 itibariyle ulusal marker uygulamasına geçilecek. -Akaryakıt analizleri için Akredite Laboratuvar Kurulumu gerçekleştirilecek. -Piyasada 10 numaralı yağ olarak ifade edilen yağa ilişkin risk analizi ve vergilendirilmesine yönelik düzenleme yapılacak. (10 numaralı yağ kullanımı azaltılacak) -Petrol piyasasında lisanssız, kayıt dışı faaliyette bulunulmamasının temini için piyasa oyuncularının gözetim ve denetimine ilişkin çalışmalar yapılacak. -Dağıtıcı Bayii Denetim Sistemi kapsamında 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girecek olan istasyonlarda akaryakıt alım satım hareketlerini takip etmek üzere otomasyon sistemi kurma yükümlülüğü dışında da yükümlülükler başlatılacak. Uygulamalar izlenecek. -Gümrüklerdeki işlemlerin basitleştirilmesi ve mevzuatın sadeleştirilmesine ilişkin çalışmalar devam edecek. 2008 sonuna kadar ''dış ticarette e-belge'' kapsamına giren 15 ayrı kurumun yaptığı ithalat kontrol sonuçlarının elektronik ortamda alınması, aynı dönemde Gümrük kanununda yapılacak değişikliğe bağlı olarak gümrük işlemleri itibariyle ''e-imza'' uygulamasına geçilmesi suretiyle kağıt ortamında gümrük işlemleri yapılmaması sağlanacak. ÜCRET LİSTELERİ DE GÖNDERİLECEK -Gelir Vergisi Kanunu ile muhtasar beyanname ekinde ücretlere ilişkin bildirim verilmesi hakkında Tebliğ çalışması yapılacak. -Muhtasar beyanname ile SSK bildiriminin birleştirilmesine ilişkin mevzuat ve tebliğ çalışması yapılacak. -İnşaat sektöründe KDV rejimi yeniden düzenlenecek. -KDV iadelerinde kullanılmak üzere Türkiye genelinde bir kod sistemi oluşturulacak. -Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Damga Vergisi Genel Tebliğleri, birer tebliğde toplanacak. -Mükellef Hizmetleri Merkezi pilot uygulaması tamamlanacak ve standartlar belirlenecek. -Vergi uyum maliyetinin hesaplanması ve azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. -Sektörel analizlere dayalı etkin, güncel, caydırıcı ve rehberlik misyonu olan bir denetim gücünün bilgi birikimi ve tecrübeleri sektör temsilcileriyle paylaşılarak, kayıt dışı istihdamın ve haksız rekabetin asgari seviyelere çekilmesi için Sosyal Güvenlik Bilgilendirme Notları hazırlanacak. Bunun için sektörel bilgilendirme toplantıları yapılacak. -Lisanslı Depoculuk sisteminin, vergisel ve tarımsal destekleme politikalarıyla teşvikine ilişkin çalışmalar yürütülmesi yoluyla kayıt dışılığın önlenmesi sağlanacak. (2009 sonuna kadar lisanslı depoculuk sisteminin yerleşmesine ve yaygınlaşmasına yönelik vergisel ve tarımsal destekleme politikaları uygulamaya konacak. -Elektronik fatura projesiyle ülke çapında uygulanacak bankacılık sistemiyle entegre bir elektronik fatura modeli oluşturulacak. -Sanal ortamda açık artırma suretiyle yapılan satışlarda KDV rejimi belirlenecek. -Elektronik Belge. Fatura dışında düzenlenmesi öngörülen diğer belgelerin (yolcu taşıma bileti, işlem sonuç formu ve benzeri) elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve iletilmesiyle ilgili elektronik fatura projesi paralelinde çözüm üretilecek. -Muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda saklanmasına ilişkin standartlar oluşturulacak. (2009) -Taşıt Kimlik Birimi Sistemi projesine yönelik çalışmalar tamamlanarak, uygulamaya konulacak. -Bandrol denetimleri artırılacak. -Sanal ortamda açık artırma suretiyle yapılan satışlarda KDV rejimi belirlenecek. -POS cihazlarının yazar kasa niteliğine kavuşturulmasına yönelik fizibilite, teknik gereksinimler ve yeterlilik, uygulanabilirlilik incelemeleri gerçekleştirilecek. İnceleme çalışmaları sonuçlarına göre uygulanabilirlik çerçevesinde yasal düzenlemeler yapılacak. SERBEST MESLEK ERBABI DENETLENECEK -Risk analizine dayalı model geliştirilerek, serbest meslek erbabı mükelleflerin seçimi ve denetimi gerçekleştirilecek. -Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerde kayıt dışı hasılata yönelik denetimler yapılacak. -Elektronik Defter Projesi: Mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması ve muhafazası ile ilgili hukuki ve teknik altyapı oluşturulacak. -SGK'ya iletilmek üzere kayıt dışı işçi çalıştıran firmalar ve çalıştırılan kişiler hakkında müteferrik raporlar düzenlenecek. -Hesap Uzmanları ARGE-RAM tarafından yapılan risk analizine dayalı vergi inceleme sayısı artırılacak. -Denetim birimlerinin internet sitelerindeki kayıt dışı istihdam ve işlemlere ilişkin ihbar ve şikayetlerin Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden alınmasına ilişkin düzenleme yapılacak. -VEDOP ve Veri Ambarı üzerinden yapılacak veri analiz çalışmaları sonucunda, kayıt dışı işlemler açısından ''Yüksek Riskli Mükellefler Matrisi'' oluşturulacak ve bunlar diğer vergi inceleme birimleri ile paylaşılacak. -Kaçakçılıkla mücadelede etkinliği arttırmak amacıyla, yolcu taşıyan firmalara varış öncesi bilgi verme yükümlülüğü getirilecek ve yolcu görüntülerinin Gümrük İdaresince görülebilmesi için havalimanlarında işletici kuruluşlarca gerekli düzenlemeler yapılacak. SİGARA VE ALKOL PİYASASI -Banka kartı ve kredi kartı kullanımında faydalanılan alt yapının, güvenlik ihtiyaçlarını karşılama açısından iyileştirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak -Teftiş hizmetlerinin daha hızlı, etkin, verimli ve kesintisiz biçimde sürdürülmesi ve daha hızlı ve nitelikli hizmet sunulması amacıyla tüm iş müfettişlerine dizüstü bilgisayar verilecek. -Denetim amaçlı Veri Ambarı kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yeni veriler için İçişleri Bakanlığı ve Noterler Birliği ile görüşmeler yapılacak. -Tütün mamulü ve alkollü içkilerde kayıt dışılığın azaltılması için, TPDK veri tabanındaki üretici, ithalatçı, dağıtıcı, satıcı ve ürüne ait bilgiler, internet ortamında sunulacak. Kolluk kuvvetlerince yakalanan ürünlerle ilgili bilgiler, TAPDK Veri Tabanına kaydedilecek ve risk analizi değerlendirmeleri yapılacak. -Tütün mamulü ve alkollü içkilerde TAPDK koordinasyonunda Ortak Eylem Planı uygulamaya konulacak. -Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan işlemlerden, Kurum tarafından potansiyel sigortalı sayılabilecek kişilere ilişkin bilgiler, manuel veya manyetik ortamda alınarak, SGK'ya kayıtlı olup olmadıkları tespit edilecek. SGK'nın bu çalışması Nisan 2009'da başlayacak ve 2009 Ekim ayı içinde tamamlanacak. -Kayıt dışı istihdamla mücadele için Maliye, Milli Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Ticaret, Sağlık, Turizm, Ulaştırma, Bayındırlık ve İskan, Enerji Bakanlıkları ile TÜİK, Sendikalar, Meslek Kuruluşları bilgi işlem vergi tabanı paylaşımından oluşacak Bilgi Bankası kurulacak. KAYIT DIŞI İSTİHDAMA EK CEZA -Sebze ve meyve ile diğer tarım ürünlerinin cinsine, miktarına, fiyatına, alıcı ve satıcı kişi ya da firma ile alım satım bildirimi ve tescillerine ilişkin (hal kayıt sistemi) bilgi işlem veri tabanı, elektronik ortamda hizmete sunulacak. -Merkezi Tüzel Kişilik Kayıt Projesi gerçekleştirilecek. -Türkiye Sanayi Stratejisi çalışmaları kapsamında Sanayi Envanteri oluşturulacak. -Kayıt dışı çalıştıran işverenlere uygulanacak idari para cezaları artırılacak, denetim faaliyetlerine engel olanlara ayrıca idari para cezası uygulanacak ve haklarında TCK'ya göre suç duyurusunda bulunulacak. -Dış ticaret ve gümrük mevzuatıyla ilgilenen gerçek ve tüzel kişilerin bilgisayarlı gümrük işlemleri konusunda her türlü sorununa cevap vermek üzere 7 gün 24 saat çalışan bir Çağrı Merkezi kurulacak.

Bu haber toplam 328 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.